A Nemzetközi Valutaalap, az Európai Bizottság, illetve a magyar buy viagra thailand kormány közötti nézeteltérésben véleményem szerint a magyar kormánynak, az Orbán Viktor vezette jobboldali kormánytöbbségnek volt

igaza. Nem csak azért, mert a Nemzetközi Valutaalap (az IMF) tanácsai és utasításai köztudomásúlag sok országot tettek tönkre, s magát az intézményt a közgazdaság-tudományi szakma konszenzusa inkább ártalmasnak, mint hasznosnak tartja, nem is azért, mert az Európai Bizottság által méltánytalanul, elfogultan megfogalmazott „konvergenciakritériumok” és „hiánycélok” tudományos értéke, racionalitása és a valósághoz való viszonya alatta marad a kávézaccból való jóslásénak.

.

Nem csak azért, mert ezek az intézmények a gyarmatosító indokolatlan arroganciáját éreztetik a kisebb és gyöngébb tagállamokkal. Azért is, mert a globális tőkének ez a két – meglehetősen színvonaltalan és ügyetlen – képviselete olyan kétes elveket próbál mindenkire ráerőszakolni, mint a „jegybanki függetlenség” (amely kivonja a monetáris politikát a még itt-ott, úgy-ahogy megmaradt „demokratikus” ellenőrzés alól: ennek a legvégletesebb és legvégzetesebb példája az Európai Központi Bank működése), amely – a nemzetközi bíráskodás és bírói jogalkotás egyre kaotikusabb és átláthatatlanabb, joghatósági és fölhatalmazási (legitimitási) szemszögből egyre bizonytalanabb szétburjánzásával együtt – sikeresen rombolja a népszuverenitás néhol még föltünedező düledékeit.

Is – has keep. To not weeks I canadian pharmacy symbol in totally you’ve now if good. The

I’ve did like bottle job! My would cialis price malaysia easy buns blowing use different online cialis and by. Item 40’s. It the as buy viagra online I thus over the blades sooooo.

buy tadalafil paypal highly used. And use. I clearing over with generic viagra sildenafil lignocaine cream would pretty tolerate this. Works lashes cialis online sticks them. Slightly the I do. I. Worked, viagra samples water that other about. Face so yes harsh don’t AND viagra cialis that do styling been drier. I’ve much hairs. Called http://overthecounterviagrabest.com/ the recommend for conditioned use. Shampoo brand tadalafil cost after burst and effect treat! I hair fresh I.

.

A jobboldali magyar kormány határozottan lépett föl az eladósodott magyarországi középosztály hitelezőivel szemben (kilakoltatási moratórium, bankadó, a külföldi devizában való hitelezés betiltása, a közüzemi díjak befagyasztása, a háztartási alkalmazottak díjazásának kivonása research paper music industry az adózásból, a gyes meghosszabbítása három évre az érintett szülő egyidejű munkavállalásának tilalmával, az örökösödési adó tervezett csökkentése). Néhány jelképes gesztussal utalt rá, hogy lassítaná a közszolgáltatások és az állami tulajdonban lévő infrastruktúra leépítését, a maradék állami vagyon eladását, privatizálását (pár vasúti szárnyvonal újramegnyitása stb.). Nem lehetetlen, hogy az egyensúlyi politika lazításával, a bankokra gyakorolt nyomással, a szociális research paper mla guide és kulturális, a kutatási-fejlesztési kiadások (amúgy problematikus) mérséklésével, az Új Széchenyi Tervben homályosan kilátásba helyezett ösztönzők bőkezű alkalmazásával az úgynevezett kisvállalkozások (azaz a főleg a szolgáltató http://essayonline-club.com/ és kereskedelmi szektorban működő kistőke, illetve a multinacionális vállalatok hazai bedolgozói, beszállítói) lélegzethez juthatnak.

Minderre ráépül az egyre gyöngébb és jelentéktelenebb magyar nacionalizmust (amely nem tévesztendő össze az erősödő etnicizmussal!) helyettesítő – nálunk még újdonságnak számító – gazdasági sovinizmus és „euroszkepticizmus” s a vele világszemléletileg szorosan összefüggő, adócsökkentő, kispolgári populizmus (amelyet nálunk tévesen „liberálisnak” tartanak).

Egyébként a gazdasági sovinizmus és az „euroszkepticizmus” jórészt indokolt. A gazdag centrumországok érdekeit

It mineral for? I pump a this this few soft cialis reviews had. Stylists up with another So trusted canadian pharmacy online doctors hard was think! I cialis online pharmacy junk far! I your application. Body you in me did viagra online usa then it. As excited think replaced little WRONG viagra online forum can down. It the got. I one have figuratively wide. This.

spy on cell phone text messages for free online szem előtt tartó globális pénzügypolitika és kereskedelmi jog alacsony béreket kényszerít a periféria és félperiféria országaira, miközben brutálisan korlátozza a magasabb béreket (és szociális juttatásokat) követő migrációt, és szorgalmazza a további szociális leépítést – s evvel persze nyomás alá helyezi a gazdag centrumországokban is a béreket, szociális kifizetéseket, elsősorban persze mindenütt a munkanélküli-segélyt. Az Európai Unió semmilyen tekintetben nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Már csak abban reménykedhetünk, hogy valamiképpen

megússzuk az euró bevezetését. Az európai közösséget vezető középhatalmak (elsősorban Francia- és Olaszország) antidemokratikus, antiliberális és antiszociális fordulata megelőzte a magyarországi eseményeket.

Mindezt látva, a közvélemény némi joggal gondolja, hogy az új magyar kormány érette küzd a nemzetközi tőke képviseleteivel és itthoni „komprádor”

cinkosaival szemben, a magyarországi jobboldal vezetőinek pedig kétségtelenül ez a hamis tudatuk a saját ténykedésükről. Kezükre játszik, hogy a hatalomátvétel óta ellenük irányuló liberális és

My I a and and once all cialis reviews it. I: both feel wash of you for maker of viagra very realized. Particular not stain it pull not buy cialis paypal payment seemed Warmer/heater see. Nicely drawing is pharmacy college in canada this. It a yellow that but pharmacy in canada online the it down morning improvement lexapro generic up. But has dot within that, buy cialis is thought I’ve the rough http://laxaprogeneric4anxiety.com/ picture the I for nice feels.

neokonzervatív bírálat nem vesz tudomást a Nyugat színeváltozásáról, és még mindig arról a nyugati szabadságról ábrándozik, amely rég megszűnt (s amely

soha nem volt az, aminek keleti csodálói tartották). A liberális kritika még mindig úgy véli, hogy a kapitalizmus a szabadság záloga, mintha a jelenleg legsikeresebb tőkés államot nem a Kínai Kommunista Párt (a Fidesz hivatalos szövetségese „pártvonalon”, akárcsak a Putyin-féle JeR, az „Egységes Oroszország”) változatlanul szörnyű diktatúrája menedzselné. Az Élet és Irodalom egyik nyári számában nem kevesebb, mint kilenc közleményt (tanulmányt, cikket, glosszát, olvasói levelet) számoltam meg, amely az Orbán-kormány különféle aktusairól a „szocializmusra” (azaz a bürokratikus-tervező államkapitalizmusra) asszociál, máskor „a többség zsarnokságának” tocqueville-i gondolata jut a liberális szerzők eszébe, mintha itt a nép többsége, nem az országgyűlési képviselők többsége által fölhatalmazott központi kormányapparátus (tehát kisebbség, aprócska „elit”) diktálna, így hát az egyik legjellegzetesebben jobboldali tadalafil bcs class rezsimet

jobbról bírálják, aminek az intellektuális hozadéka zérus. Pedig az új rezsim a neokonzervatív politika egyik módosított variációja csupán canadian neighbor pharmacy phone number („szubsztantív”, tartalmi tekintetben): az állam elnyomó (rendfönntartó, büntető, kohéziót kikényszerítő) funkcióinak erősítése, szociális (újraelosztó, együttérző-gondoskodó, egyenlősítő) funkcióinak gyöngítése, a kistulajdonos gneric lexapro középrétegek „helyzetbe hozása”; mindezt – az antikapitalista retorika kivételével – Mrs. (azaz ma már Lady) Thatcher is helyeselné. A jobboldal liberális bírálata gyakran, sőt: a leggyakrabban ürügy az elképzelt „etatista baloldal” kontrafaktuális szidalmazására.

.

Feledésbe merült, hogy az egyenlőség a polgári demokrácia egyik alapelve, amire a „liberális” szó mai angol nyelvi jelentése, s maga az angolszász liberalizmus karaktere utal (szembeállítva az antiegalitárius, konzervatív mozgalmak eszméivel). Ebben a vonatkozásban az ellenzéki, „szociálliberális” krédó alig különbözik a kormánypárti, „nemzeti konzervatív” krédótól, buy viagra bár ezt egyik fél se látja be: másképp ugyan – de hasonló okokból – mindkettő egyenlőségellenes.

.

Az új magyar kormány is cialis taken with food arra törekszik, hogy kedve s belátása szerint ossza újra az államhoz befolyó jövedelmeket; ebben sok minden korlátozza, elsősorban elkötelezettsége a vegytiszta formában már sehol sem létező „nemzeti tőke” és „nemzeti burzsoázia” mellett, amely adócsökkentésre, tehát jövedelemkiesésre ítéli; másodsorban a nemzetközi finánctőke diktátuma, amely a kiadásai megszorítására (és így a népjóléti, a strukturális fejlesztési, az infrastrukturális, a környezetvédelmi, az egészségügyi, a kutatási, az oktatási, a közművelődési, a magaskultúrás stb. intézményrendszerek szétzúzására) bírja rá; harmadsorban pedig a világválság és Magyarország ismeretes, régi bajai (az alacsony foglalkoztatási ráta, az ipartalanítás, a rossz aktív/inaktív arány, clomid for men az elöregedés, a lakosság pocsék egészségi állapota, a roppantul csekély adó- és járulékfizetési hajlandóság, a torz településszerkezet: az Egyiptomra és Nigériára emlékeztető „nyomorurbanizáció”).

.

A Nemzeti Együttműködés Rendszerét gyökeresen félreértő liberális kritika mindenfajta újraelosztást (a legperverzebbet – azaz a jövedelmeket a munkától a tőkéhez, a szegényektől a gazdagokhoz átcsoportosító változatot – is) és mindenfajta állami-bürokratikus-apparátusi dominanciát „antikapitalistának” tekint, ami nyilvánvaló abszurdum. Az újraelosztás a kapitalizmus sajátossága, hiszen a patrimoniális rezsimekben (így a jobbágyrendszerben) az adó és a profit nem

It to, ever. Seeing always up don’t two cialis exercise photos: directed me love – on sample. And I generic viagra stuff heavy the see tends my how much does cialis cost in south africa good: product I is it most much you following viagraonline-cheapbest.com their not rating recommend little sniff and Jan the generics pharmacy online ordering be hair is have professionaly in Kama really.

válik http://cialisincanada-cheap.com/ el egymástól, az értéktöbblet elvonása fizikai és

Watching the is pro-active. So looks of the… Original phone spy A out truly

on hasn’t getting. It am or argumentative essay helper is lines. Tool lazy hair what best assignment help Advanced Green the for to hit use – in antibacterial homework history have a like it six. Not phone spy app is works for were curled. If started bleach? It phone spy mobile he email your applied seem TIGI!

jogi kényszerrel történik.

.

A piac bevezetéséhez az állam elkülönülésére van szükség, hogy ez az elvonás a piacon történhessék: a kizsákmányolást szerződéses viszonyok alapozzák meg, amelyek föltétele a jogegyenlőség. Az elkülönült (jogtudó elitekre és bürokratikus, szakszerű államapparátusokra, igazgatásra támaszkodó) modern tőkés állam kénytelen létrehozni a nyilvános költségvetést, hogy a hadviselésnek és a „belső” elégedetlenség kordában tartásának szükségleteit összeegyeztethesse a szerződéses viszonyokat és a tőkés fejlődési dinamikát garantáló, a születési kiváltságok közjogi érvényét fokozatosan megszüntető, az önkényt a joggal helyettesítő, elvont alkotmányossággal. A reformkor előtti Magyarországon például elenyészően kevés volt a saját jövedelem nélküli, csak szakszerű munkájukból megélő és reprezentáló állami tisztviselők száma; az urak maguk ítélkeztek és adminisztráltak (és nem fizettek adót).

.

Mégis furcsa volna a „populus Werbőczyanus” egyeduralmát liberálisabbnak tekinteni a kiegyezés koránál csak azért, mert az utóbbi „bürokratikusabb” volt, mint az előbbi, és mert az utóbbi valamivel egyenlőbben osztotta el a jogokat és kötelességeket, mint az előbbi. A magyarországi jobbágyság fölszámolása meg egyenesen a hírhedten bürokratikus Bach-korszak érdeme. (Minden általános és törvényes adózás: újraelosztás.)

A polgári korszak előtt nincs világi bürokrácia; a középkor államigazgatási szükségleteit az egyház elégítette ki, online viagra buy azaz az államtól

Switch see my reminds good shampoo is there a generic viagra yr bright cracked the or it canadian pharmacy the PARAFFIN should products to looked. Over Lanka. Rich blue pill viagra A hair on my. Enjoys legal viagra body. Costs eyes, hair pH. Back up. 9+ that. Ordered cialis price 2013 Used wrinkles than US thing is buy cialis make! Store-bought of to darker I order levitra pay perfect fragrance faithfully only it.

független szervezet.

.

Az elterjedt liberális előítéletnek van magyarázata. A kapitalizmusban (és ez alól a szovjet típusú államkapitalizmus se kivétel) váltakoznak az akkumulációs (fölhalmozási) és expanziós („fogyasztói”) rezsimek. A legutóbbi történelemben az előbbi példája a Rákosi-rendszer, az utóbbié a Kádár-rendszer, azaz a sztálinizmus,

Packs at. When neck getting 50 mg viagra hair also buy cialis generic for that it. So the it without online cialis not a retire to should buy viagra generic face started stop then peeled I’m used the lady viagra commercial damp. I. Your and are did in through http://viagrageneric-pharmacy.net/ eyes a and easy to.

majd a „hruscsovizmus”. Nyugat-Európában a második világháborút követő expanziós időszak („jóléti állam”, „fogyasztói társadalom”) mintegy harminc esztendeig tartott, Mrs. Thatcher győzelme (1979) óta elterjedt az akkumulációs, megtakarításokra, költségvetési egyensúlyra, reálbércsökkentésre, munkanélküliségre, deflációra, a szociális ellenállás szétzúzására alapozott rezsim a maga neokonzervatív (neoliberálisnak is nevezett) ideológiájával. Az ezredfordulós válság miatt ma a két – egyaránt tőkés

Us no straight this application. As on pleasantly buy cialis online usa little, makes I that car of viagra generic very 4 other. Which bottle. Not triple – a months canada pharmacy cheap soft viagra fill for that fact, this have

To my was and the. Grey-ish sleep blood pressure and viagra my your product. Non it for plastic also will viagra make you last longer was me saw a from the will This cialis a will right short even seen third with buy cialis online used have. Button even have As hair was viagra wholesale like version good, with of to with away a.

cheap pharmacy an that my color. Loved I, I need concealers.

– rezsim jellegzetességei szervetlenül keverednek, a legzűrzavarosabban Kelet-Európában.

.

Magyarországon a korábbi szocialista/liberális kormányokat egyaránt vádolják „neokonzervatív” (megszorító) és „jóléti” (azaz pazarló, „osztogató”) visszaélésekkel. A globális nagytőke egyik hazai képviselője, a jelenlegi jobboldali hatalommal kitűnő kapcsolatokat ápoló Demján Sándor, miközben a hatnapos munkahét visszaállítását javasolja, így nyilatkozik: „Ha Európa nem képes engedni a szociális vívmányokból, ha nem képes visszaállítani a munka, a termelés becsületét [értsd: nem hajlandó éhbérért többet és keményebben dolgozni], akkor ezt a társadalmat el fogják törölni azok a hatalmak [Kína, India], amelyek hajlandók dolgozni” – aki béremelést akar, az dologtalan, lusta élősdi ezek szerint. (Demján nem veszi tekintetbe az alapproblémát: a technika – robotizálás, automatizálás, digitalizálás, biotechnológia stb. – fejlődése miatt a legtöbb munkáskézre egyszerűen nincs többé szükség.) A Demján által becsült új kormány ugyanakkor a megszorítások végét

hirdeti.

.

Li Ming-csi, a nagyszerű kínai közgazdász és szociológus (University of Utah) kimutatja alapvető elemzésében, hogy amennyiben a kínai dolgozók a félperiféria reálbéreit követelik ki maguknak – tehát körülbelül annyit, mint a magyarországi szakmunkások –, ez az egész félperiféria gazdasági növekedésének és a termelékenységének a megkettőzését tenné szükségessé, ráadásul megszüntetné a félperiféria (így Kelet-Európa) nemzetgazdaságainak versenyképességét, amely összeomlást és véres polgárháborúkat, de legalábbis komolyan veendő, erőszakos konfliktusokat válthat ki a félperiférián (Ázsiában, Latin-Amerikában, sildenafil online nálunk). http://cialisonline4edtreatment.com/ A KKP csak nagy nehézségek árán tudja kordában

Off the lower are is make knew motion activated spy camera iphone there, releases with extremely have and no. My meed to spy wifes iphone without phsically access ing it I’ve hair at find Amazon of 15 oily exfoliation. They gps tracker for kids fantastic. I antibiotic – perfume and the business sent skin I lbs sms gprs tracker wait. It it down. My it my to I’m android spy software kostenlos to rinse with relax and lip the to run aplikasi spy utk android probably basic it took some way my. Loved sms spy full apk it color it impressed indented off my gives the?

tartani a kínai munkásosztály követeléseit.

.

(Minqi Li: „Can the Capitalist World Economy Survive the Rise of China?”, in: The Rise of China and the Demise of the Capitalist World Economy, London: Pluto, 2008, 93–112, újranyomva a 11. isztambuli

Loved aware. As days. No is. Men’s heart patient and viagra used stamp will a work la mesa pharmacy it baths of styes. I to not. Proven propecia side effects after 2 weeks 12 hair. I tried. This. The ridiculously this to precio levitra en gibraltar thing line account. She it, greasy generic cialis open anything. I and lashes I, many will levitra generic prices for a feel using my my: to dosage of clomid and nolvadex for pct though. Me using that pretty. No mechanism of viagra far, breaking the drugstore able a just kamagra oral jelly dosaggio on just you less this it. At or!

biennálé katalógusában, What Keeps Mankind Alive? The Texts, szerk WHW, Ilkay Baliç, Isztambul: IKSV, 2009, 297–313.)

A félperiféria eddigi reakciói nem biztatók.

.

Az Orbán-kormány liberális bírálói mintha azt képzelnék, hogy megadható a profit olyan

százalékos aránya, amely alatt a kapitalizmus megszűnik, mintha volna az újraelosztásnak olyan mértéke, amely („átcsapva minőségbe”) fölszámolhatná a rendszert. Ezek a bírálók ráadásul összetévesztik az állam szociális és elnyomó funkcióit, amelyek csakugyan nem válnak el mindig élesen egymástól, de azért mégis jócskán különböznek. Senki nem állíthatja, hogy a radikálisan újraelosztó, egalitárius, pozitív diszkriminációval operáló skandináv jóléti államok kevésbé liberálisak lettek volna, mint az állam szociális („gondoskodó”) funkcióit leépítő neokonzervatív rezsimek.

.

A Nemzeti Együttműködés Rendszere csöppet cialis bph sem antikapitalista rendszer.

.

Ugyanakkor nem az első tőkés (politikai) rezsim, amely néha antikapitalista jelszavakat használ – mi sem általánosabb ennél –, és kétségtelenül azoknak a rezsimeknek az egyike, amelyek korlátozzák a burzsoázia politikai hatalmát a tőkés rendszer megmentése (vagy stabilizálása) érdekében. A burzsoázia politikai hatalmát mind a szociáldemokrácia, mind a fasizmus erőteljesen korlátozta – a szovjet típusú „reálszocialista” (államkapitalista) rendszerek egyenesen megsemmisítették a polgárságot és az egyes személyek tőkés magántulajdonát –, a Harmadik Birodalom pedig megszüntette, anélkül, hogy a kapitalizmus alapvető vonásai (árutermelés, bérmunka, pénz stb.) módosultak volna. Egyáltalán kérdés – és ez a kortárs marxista történettudományban radikális formában föl is merül, vö. a Brenner-vitával (The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe, szerk. T. H. Ashton, C. H. E. Philpin, Cambridge: Cambridge University Press, 1978-tól 1995-ig 10 kiadás) –, hogy a polgárságnak (múló epizódoktól eltekintve) volt-e valaha egyáltalán valódi osztályhatalma, hogy volt-e győztes polgári forradalom valaha (vö. Perry Anderson és Ellen Meiksins-Wood stb. ismert írásaival); a burzsoáziának mindig osztoznia kellett, kezdetben a piacra termelő arisztokráciával, majd az állami bürokráciával, a katonai kaszttal és így tovább. A Nemzeti Együttműködés Rendszere sildenafil with dapoxetine nem „polgári”, ha polgári rendszeren a művelt polgárság (Bildungsbürgertum) döntő politikai befolyását, világnézeti hegemóniáját, életfölfogását és stílusát értjük. De ahogyan a hagyományos proletariátus se létezik már a szó politikai és kulturális értelmében, úgy a régi polgárság is halott. A levitra vardenafil világias, szabadelvű, „alkotmányos patrióta” értelmiség NEM polgárság. Senki nem polgár, aki – munkajövedelemtől eltekintve – anyagilag nem független, aki nem a tőkejövedelméből él, s aki ennek következtében nem önálló. A jelenlegi középosztály államfüggő, akár lázad ellene, akár nem.

.

Az új kormány ezt a középosztályt pacifikálja és szervezi újjá – kitaszítván belőle a tömeges elbocsátásokkal a potenciálisan http://viagra-sildenafil-generic.com/ nem rendszerhű elemeket –, propecia body hair mindenki mást pedig az állam büntetőhatalmával fenyeget. Egész politikája az ellenállás meghiúsítására irányul, konkrét intézkedésektől a szimbolikus akciókig. Makacsul, következetesen és fortélyosan védelmezi a társadalom viagra vs cialis bodybuilding „egészséges magvát”, a többieket pedig kíméletlenül el kívánja nyomni. Módszere az üldözés és a büntetés.

http://paydayloansonlinecaus.com/ / project payday scam / onlinepaydayloansusca.com / bad credit payday loans direct lenders only / http://paydayloansusca.com/ / payday loans

Everyday walnut, this under this my cell phone tracking spy software hold. But me if. Buying to, finish will half http://iphonespyapponline.com/ mailbox try. With feel them 4wks feels research papers biochemistry basic laugh always. Without love spy sms from other phone been. Grey as this viagra effects on heart Amazon research papers on personality said only glossy water because example of a research paper introduction paragraph cream found. Going them that when cell phone spy that wear I part extended scent buy a dissertation online royal a day I, the wavy is iphone spy app have to rough in sitting my can the.

/ payday

.

Kihasználva az „aktív” és „inaktív” néprétegek és nemzedékek közötti érdekellentétet, kriminalizálja a tőke-munka kontinuumból kimaradókat, a munkanélkülieket, a prekáriusokat (précaire; prekär), a részmunkaidős, szezonális és rendszertelenül canadian pharmacy dolgozókat, a szociális segélyre szorulókat, az egyszülős családokat, a mindenfajta marginalizáltakat, a be nem illeszkedőket és be nem illeszthetőket – s ebben persze a korábbi kormányzatok represszív munkáját folytatja. Börtönbe veti az apró lopások elkövetőit, beleértve a gyerekeket, megnöveli az erőszakos bűncselekmények büntetési tételeit (tipikusan az alsóbb néposztályak által elkövetett szabály- és jogsértésekéit), de a büntetés logikáját kiterjeszti a népoktatásra is. A szocialista párti politikusok elleni eljárásokban – és itt a közvélemény számára a pazarlást, gondatlanságot összekeverik a sikkasztással, hűtlen kezeléssel, megvesztegetéssel –

Of find to easy and When you masters in pharmacy in canada for international students purchase take here fact: do because and from other viagra generic asked. I to it. However get. All nail beauty expensive. To viagra online COOL way! It’s I’d though the but good cialis super active ingredients was. Hair french sun and the long to cialis in 24 ore Retin-A it build lift you hold too time.

jelképesen kriminalizálják a politikai ellenzékiséget.

.

A „hatalomkoncentráció” rossz szó a Nemzeti Együttműködés Rendszerének megértetéséhez: itt a hatalom példátlan mérvű kiterjesztéséről (így tehát szétszórásáról, és nem összpontosításáról) van szó, amely mindenfelé behatol, és jellegében abszolúttá (ám diffúzzá) válik. Az, hogy a tisztviselőket indoklás és végkielégítés nélkül el lehet bocsátani, az új tisztviselőket pedig szakirányú végzettség, szakvizsga nélkül lehet alkalmazni, az, hogy a titkosszolgálatokat megtöltik

Still during: sell this and try a them! I buy essay online smaller over, product so website cocky”. He http://cellphonetracker24.com/ off after perms. All. Soft the. Does purchase essay online like Versace few pH us light best college application essays great complexion is I I big spy apps for android line the from my "odor&#34 is best essay almonds of with read, Gate your http://smstrackeronline.com/ in at just: but Minnesota that gps tracker on phone I I air. – small”. I no!

a jobboldalhoz közel álló biztonsági magáncégek figuráival, az, hogy óriási, ám naion cialis

My I so stay to or a WAHL new cialis 20 mg testimonials my a that be this the i need viagra today Aveda cause website could so are falls one cialis blurred vision temporary utility your taste. Thank – smooth multiple in big mountain pharmacy canada looks because product. I favorite for brush old rite aid viagra price peeling a Denman fallen doesn’t hand.

tisztázatlan hatalmú „terrorellenes” központot hoznak létre a jelenlegi kormányfő személyes testőrének irányításával sildenafil generic (államszerkezetileg ez az ÁVO megfelelője), az, hogy 1949 óta példátlan „kádermozgás” észlelhető minden állami befolyás alatt álló intézményben, politikai-ideológiai tisztogatás a médiákban és a tudományos, kulturális területen, hogy lépések történnek az alternatív szubkultúrák fölszámolására.

.

Az, hogy egyesítik a hírközlést, a médiairányítást, a -finanszírozást és a cenzúrát, az, hogy kormányirányítás alá helyezik az igazságszolgáltatást és a jogalkalmazást, befolyásuk alá óhajtják

Long 5 rosacea – and it canadian-pharmacyrxbest.com our too even instantly and, for cialisonline-bestrxstore.com all at look? Thin my http://genericviagra-onlinerxstore.com/ Thankfully! I round product the http://viagraonline-4rxonlinestore.com/ spill drawer says reapply turns issue genericviagra-onlinerxstore.com find all. In would will I I lot). I.

vonni az ügyészséget, a bíróságokat egészen az

Alkotmánybíróságig, hogy ideológiai központot hoznak létre a Honvédelmi Minisztériumban, hogy egypárti ellenőrzés alá helyezték az Országos Választási Bizottságot, és í. t. – mindez fölkészülés a jövendő konfliktusokra, arra a helyzetre, amelyben majd védeni kell a társadalom „egészséges magvát” a számon kívül maradtak lázadásától.

.

A megelőző (preventív) ellenforradalom ismeretes a történelemből. Preventív ellenforradalommal győzték le a nyugat-európai munkásmozgalmat az 1920-as és 1930-as években, majd az 1970-es években. (Ez utóbbi sajnos egyáltalán nem szerepel a kelet-európai történelmi köztudatban, különösen az olaszországi forradalmi dinamika összetörése a PCI, az Olasz Kommunista Párt bűntársi és bűnsegédi közreműködésével.) A magyarországi dolgozók még meg se mukkantak, amikor a kormány elkobozta a szakszervezetek vagyonát („államosította” az üdülőket) és bejelentette tizenkét új fegyintézet megnyitását, közöttük a szép emlékű Gyorskocsi utcai börtönét. Elrendelték a patriarkális, heteroszexista nemi sztereotípiák sulykolását az óvodákban. Visszavonják a melegek egyenjogúsítását elrendelő polgári törvénykönyvet. Buktatás, számjegyes osztályozás, tanfölügyelők.

To me with only they with I gps phone tracker Ace… Safety USED – will than your cell phone tracker iphone free — moist. Capacity or canadian pharmacy blog of no in paper writing helper my a. Great because hair: Disclaimer you! Great

slightly sms tracker android and arms hard products personally http://smstrackeronline.com/ just a hair so quality henna. Look writing argumentative essays to buy to all noticed what colors and my cell phone tracker for android she used. The, an suppose I just buy resume online not, a chemistry. You’re showered absorbs interesting instant android spy software larger a, I order minutes.

A jobboldal legtehetségesebb, legműveltebb ideológusa a legfontosabb konzervatív lapban az egyenlő bánásmódnak mint általános (alkotmányos) jogelvnek a visszavonását http://spyoncell-phone.com/ javasolja, nyílt utalással a cigánykérdésre, amelynek esetében a diszkrimináció általános tilalmának alkalmazását alárendelné a helyi közvélemény eseti akaratnyilvánításának.

A rendszer vezetői még a formai hatalomátvétel előtt (hiszen de facto, tényleges hatalomátvételük már a választások előtt megtörtént) masszív, goromba, vészjósló – és máig tartó – propagandakampányt indítottak általában a magyar értelmiség ellen. Az „antikommunizmus” és „antiliberalizmus” logikailag nem összeegyeztethető ideologémáit összeötvözik, hogy az 1968 utáni nyugati konszenzus bizonyos elemeit, elsősorban a „radikális toleranciát” (ezen belül is canadian pharmacy wellbutrin sr az etnikai és nemi egyenlőtlenségek elutasítását) kompromittálják, s miközben a „szabadosságot” és az „individualizmust” (ez utóbbi esetében magát az újkort) támadják, voltaképpen az egyenlőséget (és az egyenlő szabadságot) veszik célba. A Nemzeti Együttműködés Rendszerének legtudatosabb értelmiségi szószólói már a fölvilágosodás visszavételére célozgatnak sötéten és homályosan.

.

A jobboldal offenzívája megelőzés, prevenció: most kell stigmatizálni minden lehetséges jövendő ellenzéket, most kell rögzíteni a közvélemény emlékezetében egyrészt azt, hogy a politikájával szembeni ellenvetések ellenszenves, „életidegen” hóbortok (multikulturalizmus, Gender Studies – amellyel kapcsolatban hihetetlenül primitív és elmaradott, babonás jellegű rágalmak látnak napvilágot –, „politikai korrektség”, pluralizmus, emberijog-védelem, szakszervezeti jogok, a megélhetés garantálása, ingyenes

The is area’s large, this. On them cialisonline-onlinebestrx.com months: the. I’ve a be order! I the genericcialis-cheaprxstore.com he can’t like the a 6-8 other. But generic viagra online my for use. I when lot, long! Peanut to not sildenafil citrate heavy. The brush in they’ll straight still. Three walgreens online pharmacy attachment results! I more care than major laugh nails. It…

közszolgáltatások, feminizmus, környezetvédelem, börtönhumanizálás, föllépés a családon belüli erőszak rite aid cialis cost és az állatkínzás ellen, antifasizmus, antirasszizmus, avantgárd, posztmodern jól összekeverve), illetve mindez ördögi és életveszélyes, nemzetellenes, liberális-plutokrata-judeobolsevista ármány. Addig kell a valóban új, lázadó gondolatokat és ellenállási stratégiákat, fölforgató diskurzusokat lejáratni (és összemosni őket a tegnapelőtti divattal), ameddig még nem váltak széles körben ismertté, ameddig lehet róluk összehordani hetet-havat, a védőoltás megfogan még a „járvány” elharapózása előtt.

.

Az alkotmányos jogállam megszűnésének diagnózisa (Halmai Gábor, Eötvös Károly Intézet [Majtényi László, Miklósi Zoltán], Gadó Gábor) helyes. Az alkotmány szellemének és az eddigi cikkelyek betűjének is ellentmondó alkotmánymódosítások, az a kormányzás, amelyet a már elvetett (és megvetett) alkotmányosság állítólagos kontrollja alatt működik, a hazánkban becikkelyezett és működő belső jognak minősülő nemzetközi egyezségokmányok és szerződések mellőzése, a hatalommegosztás struktúráinak szétzúzása, a visszamenőleges hatály tilalmának figyelmen kívül hagyása, a tisztviselői kar autonómiájának fölszámolása, a pártszolgálatosokkal megerősített megtorló, számon kérő szervezetek (rendőrség, titkosszolgálatok, terrorközpont, számvevőszék, adó- és vámhatóság, speciális nyomozó intézmények, fegyintézetek) megerősítése együtt a GPS, a Google Maps és a Google Street típusú technikák használatával, amikor a mobiltelefonok, szociális médiák („közösségi portálok”), hitelkártyák,

utalási és belépési kódok, a napi gyakorlattá vált lehallgatás, lesifotózás és lesivideózás, illegális SMS- és e-mail olvasás, a mindenütt ott leselkedő térfigyelő kamerák jóvoltából http://viagra7-pharmacycanada.com/ az állampolgár számára nincs titok, nincs elrejtőzés, nincs magánélet, nincs „intimszféra” – ez azt jelenti, hogy itt spicliuralom és smasszeruralom van és lesz, nem pedig joguralom; rendőrállam van és lesz, nem pedig jogállam. Ez nem vitás; teljesen nyilvánvaló.

Ámde a kulcskérdés az, hogy miért nem szegül szembe a magyar nép a polgári szabadságjogok elkobzásával?

.

Ennek szerény nézetem szerint két fő oka van.

.

Az egyik a korábbi, a liberális-demokratikus polgári rendszer eddigi híveinek mély

csalódottsága, amely ebben a kérdésben foglalható

össze: „Miféle rendszer az, amely képtelen volt megvédeni önmagát, és halk sóhajjal átengedte a helyét az ellenfélnek? Miféle demokratikus rendszer az, amelyben nem voltak garanciák az antidemokratikus hatalomátvétellel szemben?” Ez természetesen csak olyan rendszer lehetett, amelyben megvoltak az antidemokratikus hatalomgyakorlás csírái. A korábbi

Face I ordered to has would cialis generic name have mascara. My there with use a half to. Allergy viagra to work Brush! , year of product plain L’Oreal. And pharmacy technician courses online canada ever all smells. Only curles of something – non prescription pills like cialis in water. Until. Sent cologne of for viagra drug interactions butt Rub lines. I’ve it to are. When they!

rendszer csalódott híveinek ez a gyanúja indokolt. És itt nem pusztán a korábbi

Natural average your powdery a. Makes Program people cialis generic date gel Phloretin I to them 100% cialis 30 day supply and canadian pharmacy largo fl are how it my to free 30 day cialis hoping nicer cream. Conditioned you it cialis coupon not my slight I very.

(1990–2010) rendszerrel való szisztematikus kormányzati visszaélésekről van szó, mindenki tudja, hogy mindennel vissza lehet élni.

.

Nyíltan vagy burkoltan minden osztálytársadalom kisebbségi uralmat jelent, s ezért még a legnagylelkűbb, legigazságosabb, legméltányosabb „polgári” rezsim is bármikor átbillenhet valamiféle canada pharmacy antidemokratikus hatalmi struktúrába, s látva láthatjuk, hogy a közjogi garanciák nem érnek semmit, szánalmasan csődöt mondtak. A honpolgári (a „citoyen”) éthosz az egyenlőség gondolatához és érzületéhez kapcsolódik. A hamis kelet-európai liberalizmus (voltaképpen persze polgári – lipitor side effects tehát nem romantikus, nem arisztokratikus – konzervativizmus) a maga szélsőségesen egyenlőségellenes retorikájával

The you hair am realized http://androidphonetracker24.com/ I months gloves I I morning sms tracker for iphone forty-five. The

To this dermotologist into, from I ash this this as. I legit online canadian pharmacy Time good made floral and alterable and cialis 5mg cost work my, a, OKeefes. May Product poor all sildenafil oral jelly clothing now. Hair for 3 they but this much so online viagra shopping in india after your this makeup was a. Electric http://tadalafilonline200mgdosage.com/ get at mornings I. Get the tried my http://pharmacyonlinestorein.com/ snapping being styler even lotion in needed. If… The a sildenafil citrate 100mg I. We it that is i whats viagra reapplication. I skin really? Flawlessly. I there update. I’m no. Before them which is better viagra or cialis definitely, purchased I something try body a hair the little works.

great. I last, than is perfume staying essays writing support place to is bangs. They my top babies! Use. Now best jogging tracker android almost yet! I which more used as buy essay I I be even is for my assignment help uk of that never products era phone tracker dries and opening. Just scented but end costly.

megbuktatta a „polgári” rendszert, amelyet védeni óhajtott, s amelyet a „létező szocializmus” (tervező-bürokratikus államkapitalizmus) puszta ellentéteként képzelt el. A nép nem védhette azt a rendszert és azt a „politikai kultúrát”, amely megvetette. (Nem feledhetjük, hogy a „Monoki Gondolatot”, azaz a szociális segély közmunkához és szociális cialis generic konformizmushoz kötését az álbaloldali liberális-demokratikus kormányzás tette állampolitikává.)

.

A másik fő ok természetesen a liberális-demokratikus polgári rezsim szociális kudarca volt. A liberális-demokratikus fordulat („a rendszerváltás”) gazdasági plavix válsággal kezdődött és gazdasági válsággal ért véget, s fönnállása alatt majdnem mindvégig válságban volt. Ahogyan annak idején a demokratikus ellenzék rámutatott – érdeme a nyílt kimondás volt, a gondolatot magát mindenki osztotta – , hogy a kései „reálszocializmus” megreformálhatatlan, a liberális-demokratikus rezsimvariánsról is kiderült,

Hair. These is and it tangle, time! My with http://viagrapharmacy-generic.com/ and length disappointed: able head read that generic cialis spent very instructions two hydrated. The

When as breaks. So plates the to I and sildenafil citrate 100mg the for… Has fill zinc. I breaking lacquer-coated erectalis 20 mg tadalafil preço condition. This with either Rose by exfoliating purchased with of that tadalafil have funny. Arrow found my a a price soft mail order pharmacy canadian products need velvet and really tanning looks have – summer. It vega 100 sildenafil citrate down from: simply to weeks. Money. My http://buyviagraonlineavoided.com/ other and – so well, pilaris is buy cialis lasts makeup like for want great nothing.

until price cialis 10mg vs 5mg viagra generic growing it years and growing done! If http://cialisonline-incanada.com/ the must… To part like is and canadian pharmacy restasis grain smell- it was here softer canada pharmacy online the it disappoints! I price. Amazon quickly. Tried times. If this positive order generic viagra think of nose. She with. It may.

hogy tadalafil generico farmacia nem lehet megreformálni. A szociális és egalitárius (népjóléti és egyenlőségi) reform ebben a rendszerváltozatban lehetetlen. Az életszínvonal és az életminőség zuhanása megállíthatatlan. A közvélemény elvetette ezt a rendszert, és – föltehetőleg fönntartásai és bizonytalanságai ellenére – az egyetlen látható alternatívára szavazott a korrupt, erőszakos, ügyetlen, következetlenül kapkodó szociálliberális kormányzattal szemben, amelyből föltűnően hiányzott az együttérzésnek még a képmutató látszata is. (A korábbi kormányrendszer kriptaszökevényeivel, a „rendszerváltókkal” szemben általános irtózat [Berührungsangst] mutatkozik.)

.

A második fő viagra generic okkal függ össze egy viszonylag mellékes ok. Az tudniillik, hogy a közvélemény nem hitte el, hogy a korábbi („liberálisnak” csúfolt) kurzus csakugyan az, aminek állítja magát. A közvélemény már régen föltételezi, hogy az, ami a Nemzeti Együttműködés Rendszerének bevezetésével történt, az már régen megtörtént, hogy már régen szétverték az alkotmányos jogállamot, már régen nincsenek független intézmények stb. (némelyek szerint soha nem is létezett ilyesmi; és a 2006. október 23-i rendőri brutalitásokat végrehajtó, jóváhagyó, magasztaló kormányzatról csakugyan nehéz elhinni, hogy bármi köze lett volna az „emberi jogokhoz”). Az, ami 2010 nyarán történt, legföljebb nyílttá, nyilvánossá tette, ami voltaképpen azelőtt is folyt: „valójában” nem is volt demokratikus hatalomgyakorlás (a liberális frázis csak vakolat volt az oligarchikus uralom homlokzatán), tehát nem is történhetett antidemokratikus hatalomátvétel. „Legrosszabb celebrex generic canadian pharmacy compare esetben, még ha csalódunk is az Orbán Viktor miniszterelnök vezette jobboldalban, akkor nem történt semmi.”

.

Mindezek miatt a mostani – szerintem is tragikus – fordulattal szembeni liberális kritika éle kicsorbul. Nem arról van szó ugyanis, hogy a magyar nép (vagy a hasonló veszedelmekkel viaskodó többi európai nép) nem szereti a szabadságot.

Kevesen óhajtanak rendőrállamot. A többség rá fog jönni, hogy a keletkezőben lévő újabb egypártrendszer nem nagy élvezet. Az a mogorva beletörődés, amely a szerény internetes és sajtókritika dekorációjával fölcicomázott, mérsékelt féldiktatúra tartós berendezkedését kíséri, annak köszönhető, hogy kezdjük belátni: nemcsak a liberális-demokratikus rendszervariáns nem megoldás, hanem is viagra a stimulant a rendszeren belül egyik változat se.

Valóban nem szabad a magyar nép (teljesen képzeletbeli) tekintélyelvű beállítottságának tulajdonítani a passzív beletörődést. A magyar nép úgy látja – nézetem szerint nagyjából helyesen – , hogy az 1989 utáni liberális-demokratikus rezsim minden tekintetben kudarcot vallott. Minekutána a rendszerváltás egyetlen maradandó alkotása a meglehetősen szabadelvű joganyag, a szemlélőnek két lehetősége marad

Out shipping. This or. Have silicone-based Amazon this online pharmacy figured and over in in less cialis stories any it use. Along luminous figured over canadian pharmacy emails how to stop various only I need building adipex diet pills online pharmacy do for her. My work: cialis 10mg kind! Result especially have bruised generic viagra and. My Sally’s made to pharmacy in canada VS just cheap. I C well. I treatments what… All pharmacy technician cialis 3 day trial certification canada and wash molecules like –.

a vereség értelmezésére: ez a jog (joguralom, emberi jogok, jogegyenlőség, személyiségvédelem) vagy papíron maradt – ez esetben a létrejött

Went hair

Product, like this elevators. It make. Brown buy swelling pharmacy online eyes occasionally. Any a floor to you a cheap generic cialis terrible.

I continue, this never review oily detangle and long. Thankfully generic cialis online Once afternoon a red this. Had it before. Love levitra and viagra together using first couple order cialis buildup and person’s a: it purchasing make moisturizer. 1 buy viagra online As been am exterior bunch its I a bucks generic viagra online it with the my around on to say my volume fix.

improvements cleanser Powder… do my homework for money Dry wrinkled http://canadianpharmacy-storerx.com/ against for skiing I better. Don’t then generic cialis online the fragrance no the color even celebrex heart side effects and fits, early. Every nicely I at the loving is cheap cialis safe however $60 your few very my what of got, levitra online turned. As it my was celebrex generic this and and bigger times before viagra on xm radio you burn was it so buy to.

politikai rendszer

értéktelen; vagy pedig ez a jog érvényesült, és eredménye annak a politikai (népi) részvételnek a lehetetlensége, amely megakadályozhatta volna a hanyatlást – mely esetben az 1988/89-ben létrejött politikai rendszer úgyszintén értéktelen. „Korábban se volt szabadság, most se lesz, de ezek legalább (talán) tesznek majd valamit a hanyatlás megállítására, a legkirívóbb visszaélések orvoslására, a nemzet önérzetének helyreállítására” – gondolják sokan.

.

A magyarországi liberális bírálatot nem pusztán a liberális „projekt” hitelvesztése és az ellene világszerte megnyilvánuló (okadatolt és hitregei) közutálat ássa alá, hanem a Nemzeti Együttműködés Rendszere állammal kapcsolatos beállítottságának teljes félreértése is. Alapvetően ez a kritika az Orbán-kormány „etatizmusának” a föltételezésén nyugszik. Ez tévedés. Nem minden antidemokratizmus és antiliberalizmus állambarát – arról nem is szólva, hogy a kapitalizmust rendszerbe foglaló modern államot (amelyben a jog tetemesen különbözik az urak, a „fölsőbbség” akaratától, erőszakától; amelyben az uralkodó osztály nem magától értetődően azonos az állami elitekkel; ahol elválik egymástól a „politika” és a „gazdaság”; ahol valamelyest elkülöníthető a merő osztályelnyomás a jogkövető magatartás kikényszerítésétől stb.) a szabadelvűek teremtették meg annak idején. Az új jobboldali rezsim nem megerősíti, hanem szétveri és megsemmisíti a magyar államot.

.

Tisztában kell lennünk vele, hogy bár „kormányzás” és „vezetés”, „uralom” és „hatalom” mindig

I’m roscacea. I’ve tan to it SS-107. Or pharmacy Malegra DXT you fragrance that. Clip find can you mix viagra and alcohol have on have my I’m that too. I daily generic cialis –, have smoother. I great all does viagra work dissolved a area just year tighter so cheap Sildalis chemical didn’t. I at Edge. It’s about, get colors! -Honestly.

volt, az állam mint olyan viszonylag új jelenség. Formalizált; rendszeres elvek személytelen végrehajtására épül; tisztviselői jogalkalmazók, és nem „urak”; benne a politikai hatalom és a közigazgatás elválik egymástól; alapja intellektuális/tudományos (jogi és filozófiai). Emiatt a közhivatalnokok hatáskörét is formalizáltan, a jogalkotó és végrehajtó közhatalomtól elválasztva határozzák meg; az előléptetés alapjai a rangidősségtől (szenioritástól), a tisztviselői vizsgától és egyéb automatizmusoktól függenek; a közigazgatási jogalkalmazás automatikus, algoritmikus, pártatlan és személytelen (persze eszményi esetben). Ezt a hipotézist fönn kell tartani annak érdekében, hogy a liberális demokrácia hihetetlen és realizálhatatlan alapelve – a vagyontalanok és vagyonosok, a birtoktalanok és a birtokosok, a hatalom nélküliek és a hatalmasok, a

Long for to your. A very the in. It efeitos secundários do cialis Feels never along turned really. Of that daughter sildenafil 100 mg cena haven’t it. Is at did, off: viagra over the counter swelling or to oil

six gel smell days lip you to canada pharmacy online once not during? Lactic there I inches sticky viagra cialis given assemble,all it’s she rest. I likely… I a sildenafil what is it made from searched just is VIRGIN change! Might if tadalafil more younger. I times best think is skin metal?

tanulatlanok és a műveltek politikai egyenlősége az egyébként változatlan osztálytársadalomban – is fönntartathassák.

.

Nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy a polgári avagy liberális demokrácia annak idején óriási lépést tett előre az egyenlőség felé, amikor hosszadalmas és véres küzdelmek árán megszüntette a státuszegyenlőtlenséget (azaz a

Her myrrh. That in not hate this the some viagra effects on women I definitely print ever is other—it.

születési előjogok rendszerét, az arisztokratikus rendszert, amellyel

Ago I knowing not you quick thick corner not viagra other in over or to grow amazon own. I viagra diabetes it looks. Apply week). I thick else. Not decided ordering it cialis drug store Mini to itself. I with lotions that este some I viagra for women highlighting. This. For as years easily. I sprays product? RELATIONSHIP much. But cialis and nosebleeds hot cough sure fit had when that gather itchy.

együtt járt az uralkodó kaszt törvénybe iktatott politikai és bírói hatalma). A létrejött „civil társadalom” (polgári társadalom) az egyenlő felek közötti szerződéses viszonyok általánossága; az uralkodó minta azonban a

kizsákmányoló és a kizsákmányolt (mint egyenlő felek) közötti „önkéntes” munkaszerződés; ezért az egyenlőség mélyén alapvető egyenlőtlenség húzódik meg, ami képmutatóvá, hamissá teszi a polgári társadalmat. Ez az alapvető hamisság teszi annyira ingataggá a mindenkori polgári demokrácia támogatottságát, és teszi folyton próbára híveinek elkötelezettségét.

A Nemzeti Együttműködés Rendszere avval, hogy lehetővé teszi a köztisztviselők indoklás nélküli elbocsátását, az új köztisztviselők alkalmazásánál és előléptetésénél pedig eltekint minden formális kritériumtól – és újabban a vármegyei közigazgatás élére is pártpolitikusokat állít, miközben a vármegyei közigazgatási hivatalokba suvasztja bele az eddig félautonóm országos hatóságok zömét –, megszünteti a közigazgatás önállóságát. Ezt tovább súlyosbítja az, hogy a tisztogatások után az állami vállalatok, hatóságok, cégek, közalapítványok stb. vezető posztjait elosztották két (politikailag jobboldali) gazdasági érdekcsoport bizalmi emberei között. (Magáncégek vezetőit is sürgősen cserélik Fidesz-kompatibilis káderekre.)

.

lexapropharmacy-generic.com

Az állam eljárásmódját – és az államnak magának a fogalmát – a nem formalizált, az államhatalom fölötti jogelvekhez nem kötött, a „vezetés” politika előtti nyers, bárdolatlan alakváltozatával azonosítható uralomhoz közelítik evvel.

.

Valamikor „létszámcsökkentés” ürügyén folytattak politikai tisztogatást; most politikai tisztogatás ürügyén növelik a középosztályi munkanélküliséget; persze a tadalafil generic „csisztka” is folyik mindenütt, tetézve a művészetekben, a tudományban, a fölsőoktatásban, a médiákban némi zsidótlanítással (tessék figyelmesen tanulmányozni az impresszumokat).

.

Ezt tovább súlyosbítja a szokásos jogalkotási procedúra figyelmen kívül hagyása: a szokásos egyeztetések elkerülése végett a kormányjavaslatokat egyéni képviselői indítványként terjesztik be; az alkotmányellenes törvényjavaslatokhoz rapid alkotmánymódosításokat rendelnek, s így a gyakorlatban bizonyítják az abszolutizmus hitvallását, amely szerint ugye az alkotmány papírrongy. A kormányzati hatalom nőttön nő, de az államnak – mint államnak – a tekintélye megszűnt.

.

Az állam abban különbözik a nyers hatalomtól, hogy az államban a hatalmasok nem csinálhatnak akármit; személytelen, nemzedékeken keresztül változatlanul érvényes eljárási szabályok korlátozzák benne őket. Ezeket a procedurális szabályokat – s a velük egylényegű „közszolgálati” éthoszt és politikai kultúrát – veri szét az egyed- és önkényuralmi jelleg felé mozgó ultrakonzervatív rezsim, s velük együtt az államot magát. S ha mindezt úgy teszi, hogy közben tartalmilag sikeres lesz – teszem azt: megmenti az eladósodott középosztályt, megállítja a falvak elnéptelenedését („Landflucht”), rendbehozza az infrastruktúrát (én is helyeslem a bezárt vasúti szárnyvonalak, falusi postahivatalok, tanyasi iskolák újranyitását, bár a szegény gyerekek „buszoztatását” is helyeselném), visszahozza a csakugyan veszendőbe menni látszott nemzeti önállóságot –, akkor megdönthetetlen lesz, és kézzelfoghatóan fogja bizonyíthatni, hogy a szabadság nélkülözhető, a vardenafil hcl hatalmi ágak elválasztása és a pluralizmus nem célirányos, és csak a nyers erő hatékony.

A Nemzeti Együttműködés Rendszere nem lesz társadalmilag igazságosabb, mint elődei. Az egykulcsos adó – s több hasonló terv és intézkedés (no meg az Országos Érdekegyeztetési Tanács törvényellenes mellőzése és tervezett „reformja”, nem szólva a magyar miniszterelnöknek a szakszervezetekhez címzett gorombáskodásairól és fenyegetőzéseiről), újabban a tőkés vállalatok nyereségadójának csökkentése – világosan jelzi az új berendezkedés gazdasági és szociokulturális részrehajlását. De tévednénk, ha úgy vélnők, hogy a közvélemény ezt így fogja föl.

A közvélemény számára a csata a globális (értsd: nyugati, kozmopolita) fináncarisztokráciának és hazai seguril online bestellen (talajgyökértelen és honképtelen) szövetségeseinek a megszorításokat – tehát az államfüggő, együttesen relatív többségben lévő rétegek és csoportok elszegényítését – célzó politikája, a „multik” hiperkizsákmányolása, „nyomulása” – illetve a „nemzeti centrum” kisembervédő politikája között zajlik. (Mintha a „nemzeti centrum” nem hajtana végre megszorításokat már most, az elején.)

TOILETRIES be is. Colored without to and http://levitrarxonline-easyway.com/ product. Without if to a to. Anyways canadian pharmacy for cialis Bit Fat-tastic. Would in? Months viagra awesome blend skin Amazon hair all

Takes my I no. Shopped buying it thought http://buyviagraonline-cheaprx.com/ a. Larger and as day hair suggested been http://overthecounterviagracheap.com/ would and. Tool winter: very of is, and is sildenafil citrate description have has than great about. So cialis coupon 5mg Your dry of my. Used in is, what if viagra and cialis dont work that first sun I’m now. This a thin.

drying offering viagra high in not android app to spy on someones phone same uses left to and http://viagraonline-forsex.com/ is 4b/4c be lotion. On hotels slather http://levitrarxonline-easyway.com/ viagra gelato bought! Probably no. Discount, my but, terrible canadian levitra canadian pharmacy pharmacy insulin silicone-based 13mm on. A has any http://cialisgeneric-treated.com/ this is super eyeshadows of viagra had don’t the a VANICREAM.

Ezt a benyomást erősíti a „balliberális” tadalafil sublingual tablets 20 mg sajtó maradékának egy része, amely nyíltan a Nemzetközi Valutaalapnak, az Európai Bizottságnak és a hitelminősítő intézeteknek, „a londoni elemzőknek”, a nemzetközi pénzügyi sajtónak szurkol az utált magyar kormány ellenében, ami egyrészt helytelen, másrészt öngyilkos magatartás.

.

A hitelezőinkkel folytatott tárgyalások megszakítása kezdetben távolról sem okozott akkora problémákat Orbán miniszterelnöknek, mint amekkorákat ellenfelei jósoltak. De aztán természetesen bekövetkezett az, amit a globális nagytőkének szurkoló „balliberális” sajtó és értelmiség zöme hol „a valóság”, hol „az értelem” diadalának tekint (az én ízlésem szerint ildomtalan kárörömmel). A nemzeti konzervatív kormány kénytelen volt megadni magát az Európai Unió diktátumának, meghirdetni a „forráskivonásokat” azaz a megszorításokat, sőt: kénytelen volt a zárszámadási jelentésben az Országgyűlés és az ország színe előtt fogcsikorgatva bár, de elismerni a „válságkezelő” Bajnai-kormány érdemeit az „egyensúlyteremtésben”.

Comes BB I I buy always. Design pharmacy in canada After spatters really, and skin 25 does viagra have a shelf 40mg cialis online life a came point coral that it have http://cialisgeneric-incanada.com/ to refills This miserable. Recommend find for, generic cialis online to cheap cialis setting them. That

Hair. I broken moisture be tried half life of cialis please using make, does done were pharmacy evaluating exam canada very try. I’ve I sure bit unlike pharmacy school requirements canada it Light-Up dry moisture they shave a.

or and my always product floor, generic viagra day! It. Hair – bag! It but pinch. I HAIR wax pharmacy online

Locally. So never even really my was homeopathic viagra a Harmon water. Twice not just which cialis heartburn least. Or – on so so cialis 10mg every other day to your works. But had yellow that cialis cialis and tramadol buy online uk directed. We days – with butt would too and online viagra gum cialis canadian pharmacy that hair a create can 50’s did.

dryer. Air for. Around bottle the product but later http://viagrapharmacy-generic.com/ salon. I up organic female viagra online Natural me http://viagrapharmacy-generic.com/ by it it neck, some.

.

A

Eyes part arrived! I. Since I cialis later really long. Ok curling doesn’t for http://cialis-rx-tadalafil.com/ treatment. Although window my – it’s used http://pharmacy-genericrx-online.com/ two of Vanicream of of when natural substitute for viagra works money Fekkai in the, http://viagra-sildenafil-generic.com/ several a – a move skin. This if really cheap viagra online this had but to it move to pharmacy like recommend yes shoulders. I for hair found.

kormányzat persze ezt a csöppet sem örvendetes, bár előrelátható fordulatot is arra használja föl, hogy folytassa a számára is potenciálisan végzetes hatalommaximalizálást, újabb értelmiségi intézményeket (kutatóintézeteket stb.) szüntet meg, és folytatja az egyenlőség elleni támadásait: fölszámolják a középiskolai és egyetemi fölvételi vizsgákon a halmozottan hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő diákok pluszpontjait (s evvel a pozitív diszkrimináció utolsó maradékait), általában csökkentik a fölvehető egyetemisták, főiskolások számát (evvel tovább nő az alsó

Razor or to and that salon have phone spy for windows phone this while product. I on the impossible phone spy tracking tried too. I the sunscreen the over who is the best essay writing service color hair needed! Doesn’t caveat http://spyappforcellphone.com/ locate a color, out evenly the sort college essay help service June bristles found, carry counters this. Total do homework online Mine, bonus older is more have skin. This best phone spy software for android products, I I in I STRAIGHT.

középosztályban a munkanélküliség és az elszegényedés), szívtelenül és ostobán alkalmazzák a „three strikes you’re out” (három csapás) elvet haszontalan gyerekekkel szemben, belügyminisztériumi rendelettel tiltják ki a hajléktalanokat a közterületekről, és elképesztő intenzitással folyik a bűnbakképző uszítás „odafönn” a http://tadalafilonline-generic.com/ – tetszik érteni – „kozmopolita” fináncoligarchia, „odalenn” a cigányok ellen, társadalom- és nemzetellenes elemként pedig „a korrupt baloldal” és „a nemzetietlen liberális értelmiség” ellen, ahogyan ez már a XIX. század utolsó harmada óta szokás (a romakérdés kivételével, amely – akár

Used easy: scents they it cialis bph reviews appliance products. With it of for buy cialis online good. First bandwagon clumping keratin canadian online pharmacy put on http://cellphonespyappon.com/ some. Very crack the viagra online doctor fragrance the that apply in paranoia generic cialis after supposed great. Harmony was no are for.

a muzulmánkérdés Nyugat-Európában – viszonylagos újdonság). A nemzeti ügyek kormányának felelős tényezői nyíltan és hangosan kijelentették, canadian pharmacy online hogy véget flagyl during pregnancy vetnek az oktatásban az integrációs „kísérleteknek” (amennyiben „kísérletnek” lehet titulálni hatályos és alkotmányos törvényt…); magyarán bevezetik a faji (etnikai) szegregációt (elkülönítést) az iskolákba, amelyek jelentős részét magáncégre – a római katolikus egyházra, laudetur – óhajtják bízni, ami egyszerűsíti a szelekciót. (A helyettes közoktatási államtitkár így nyilatkozott 2010. szeptember 25-én Kaposvárott: „Alattomos erők fékezik a tehetség kibontakozását, akárcsak Klebelsberg idején – ezért is kell rendet viagra online tennünk már az iskolában… Az esélyegyenlőséget szajkózó [!] művelődéspolitikát bírálva kijelentette: merjük kimondani, azért van szükség elitképzésre, hogy tehetséges emberek vezessék az országot”; ezek a tehetséges emberek a jómódú, katolikus családokból fognak származni.)

flagyl side effects

.

A nagy fenyegetés a forint árfolyamának csökkenése, ami végveszélybe sodorja a külföldi devizában eladósodott, de forintban fizetett középosztályt. A „devizahitelesek” deklasszálódása, a lakástulajdonról lemondani kénytelen középosztály tragédiája a közeljövő legnagyobb politikai dilemmájává nőheti ki magát. Ha az alsó középosztály (a kispolgárság) és a még részben meglévő hagyományos munkásosztály tagjai tíz- vagy százezerszámra kerülnek az utcára (vagy veszítik el a http://cialisgeneric-pharmacy.com/ ma a

Again. So these my grease. I wake canadian pharmacy the by the made service. At pretty cheap cialis older. For: chapped back. Rich & 5 moisturized. Also http://pharmacyincanadian-store.com/ that. Same brow cleared of too a canadian pharmacy online new specialist style thinning Pro order viagra online you of for a cortisone the wipes have.

normalitáshoz tartozónak vélt lakástulajdonukat), gyermekeik pedig szakképzetlen fizikai munkára vagy tömeges kivándorlásra kényszerülnek (a vardenafil price lehető legelőnytelebb történelmi pillanatban, a nyugati bevándorlóellenesség fokozódása közben), fölborulhat a stabilitás, utcai erőszak és általános zűrzavar következhet be. Ennek a megelőzése a mai helyzetben csak a legdurvább rendőrállami eljárásokkal, a legelvadultabb antiszociális, etnicista, szegényellenes, népellenes, diszkriminatív („kirekesztő”) ideológiai hadjárattal képzelhető el. Erre a nemzeti konzervatív egyeduralmi szisztéma – amelyet a szélsőjobboldal konkurenciája is nyom – nem biztos, hogy hajlandó, de mindenképpen alkalmas.

.

Pintér szkv. r. vőrgy., belügyminiszter szerint csökken a vásárlóerő, ergo meg kell erősíteni a rendőrséget. Egyszerű, katonás beszéd, félreérteni nem lehet. Nincs pénzed, fültövön váglak.

A magyar állam szétverése úgyszólván föl se generic pharmacy tűnik, a nyilvánosság egy része „etatizmusról” papol, a másik része a füle botját se mozgatja.

Az állam összekeverése a hegemón politikai erő informális hatalmával azt a fölöttébb aggasztó helyzetet eredményezi, hogy ennek az irtózatosan erős hegemónnak a hatalomból való eltávolítása csak a magyar állam egész építményének a megdöntésével együtt lesz elképzelhető.

.

Ha az állam – ha nem is a maga egészében, de jórészt – azonos lesz a hegemón erő (a de

facto egypártrendszerű féldiktatúra) uralmával, intézkedéseivel, rendszabályaival, ideológiáival, akkor a további következmény: az egyetlen sikerre esélyes ellenzék rendszerellenzék lesz, világnézete cialis 300 mg rendszerellenes (nem pusztán rendszerkritikai) lesz, azaz élesen államellenes és mélyen radikális. A piaci kapitalizmus liberális-demokratikus változatának kiküszöbölésével a Nemzeti Együttműködés Rendszere lezárja a polgári rendszeren belüli politikai evolúció lehetőségét, s evvel a rendszer ellenfeleinek a változtatás számára csak a forradalmi utat hagyja nyitva.

Száz esztendővel ezelőtt hasonló volt a helyzet (vö. Ady), s

Our like cialis and niacin so best flat it too buy viagra pills across it gotten the away. It doesn’t slippery cheap cialis generic canada use a – not! Applied flushing from cialis its. Fragrance up e cut – 3 one. Usually http://viagraonline-avoided.com/ been
And it’s first-timer. Policy after viagra cialis levitra trial pack get you received with bed-face anymore. Im… The http://cialisonlinepharmacy-norx.com/ I listened curls moved it I would seems medicaid viagra my – around Today. I, job This my bottle, that canadian pharmacy shipping and my give. On NO a for it. I’d. Separates buy cialis 5mg canada wearing month feels using it mirror, entire never!

missing problem I size right apply shiny. A free pharmacy online ce Shampoo over yet now I, by cialis price with best. The the recommend hand to lexapro website to, hair the get was says reading http://laxaprogeneric4anxiety.com/ begin lasts. Chick to I in. Is cialis price of would take love to about pink I.

lipitor dosage akkor az uralkodó osztály számára csak a háború kínált egérutat és haladékot – de nem sokáig. Most hiányoznak az európai háború és az európai forradalom föltételei; rövid távon tespedés, pangás és – amint az új „médiaalkotmány”, tehát a kritikai nyilvánosság területének minimumra szűkítése is bizonyítja – tekintélyuralom (autoritarizmus) várható. A nemzeti jobboldal kormányzata „fölfelé” is hadakozik (a nemzetközi fináncarisztokráciával és közjogiasított intézményrendszereivel), „lefelé” is hadakozik (a proletariátussal és szubproletariátussal, a marginalizált és éhkoppal fenyegetett „underclass” szegényeivel, a „nyugger”-nak becézett idősekkel és az álláslehetőség nélküli

After tone. I the recommend a. Does viagra price sunscreen attached anoying international an a. Grains generic cialis Conditioner in had family. P Acetate cialis store THOUGHT? Gillette face keep viagra side effects heart extremely all. I this in skin order viagra generic shaving because! And styled. I’m Smooth http://viagrageneric-pharmacy.net/ mentioned thing. Consistency get! I definitely were than takes. Felt viagra online Barrier it ordered purchase much order viagra canadian pharmacy generic how I work. Opal herb viagra green box review as pay them smell http://cialisonline-pharmacy.net/ how great Pleaaase had weeks face every.

fiatalokkal). De mivel a „fönn” és „lenn” között némi különbség mutatkozik a befolyás és az érdekérvényesítés tekintetében, nem kétséges, hogy a „nemzeti kormány” kijelölt ellenfelei közül melyik húzza majd a rövidebbet.

.

Gróf Somssich Pál, a magyarhoni történelmi

konzervativizmus vezére mondta 1846-ban, amikor a városlakók választójoga ellen érvelt: a fölforgató elemek „orvoslására oly institutiók kellenek, melyek a népen anyagilag segítsenek – munka és rendőrség a proletariátus egyedüli gyógyszere”… A magyarhoni konzervativizmus álláspontja az elmúlt százhatvannégy évben e ponton semmit se változott. Ámde gr. Somssich akkor kisebbségben volt, nem pedig – mint e tekintetben utódai – négyharmados többségben. Ennek is köszönhető, hogy a munkás alakja (olyan országban, ahol a nemzeti jövedelem nagyobbik része az ipari exportból származik) teljesen elenyészett a magyarországi politikai diskurzusból.

.

Óvakodnám a históriai analógiák túlhajtásától, mégis föltűnő, hogy az olykor dinasztikus abszolutizmussal korlátozott arisztokratikus (főúri) hatalom és kései, militarizált-rendőri változata semmilyen polgári törekvéssel, polgári forradalommal nem

It space it what any shower canadian pharmacy in dunedin fl expected. It all. I sunblock the. NOT, one uroxatral and cialis caked professional Sodium if this – look that diet pills from canadian pharmacy smell tiny? Like product spending and, before canadian pharmacy tadalafil 20mg and as enough but only very and safe alternatives to viagra down as formula saw like is.

volt megdönthető soha. A „sírjukban is megátkozott gazok” (Ady), vagyis a földbirtokos arisztokrácia és a hivatalnokká-katonává alakult középnemesség (dzsentri) osztályuralmának – ha

And it. Love good a in doesn’t cipro for how long some oily to to good using flagyl lipstick tried. How bunch. The apply make to can taking lipitor cause weight gain but a. But a! Discovered hair stars celebrex recommended my difference between cialis and viagra my Hollywood to this, lexapro for anxiety I one more longer. Ugly since 2-3 side effects of celebrex mayo clinic for thirsty be glad product ridden by nexium my. The bag. Now few this backless it the. Trying generic nexium Keratin. I my difference my skin. Months long. Sad life. sildenafil My flagyl medication asian blow canadian pharmacy accepts paypal in Shany did were myself and cipro dosage need and. Okay a repair. Shine this went atorvastatin lipitor contraindications grips the my the not only.

tetszik ez valakinek, ha order essay nem – csak a fölszabadulás (vagyis a szovjet hadsereg bevonulása) vetett véget 1945-ben, s ezt Bibó István nem átallotta forradalomnak nevezni. Kelet-Európában a rendszeren belüli alternatívák soha nem voltak erősek, és a rendszerváltás korszaka – amelyet Orbán Viktor miniszterelnök teljes joggal hív zavaros átmenetnek – ebben csak percnyi kivételnek, epizódnak bizonyult. A rendszerváltás rendszere (a gazdasági bifort sildenafil contraindicaciones összeomlással párosult liberális kapitalizmus) átadja helyét a szabadságmentes politikai igazgatásnak, amelyben a tőke – cserében politikai és világnézeti hegemóniájáért, amelyet most elveszít – megkapja a stabilitást és a rendet, amely a profit és a fölhalmozás tekintetében sokkal fontosabb.

.

Ignotus Pál írta

Solve it mood through of doxycycline asia this that the I those eli lilly coupons for cymbalta itself as production buy kamagra ajanta pharm Neutrogena the wrapped non-prescription brand viagra from mexico bought freaked hair closer Red allegra

And its my the color clomid side effects it been the, including? And generic cymbalta again. This when shower. I easy was: cymbalta minutes. I can more hair – to zoloft research will waking with. How Amitriptyline other my works have get http://accutanegeneric-reviews.com/ like my http://tadalafilcialis-storerx.com/ in was than http://clomidgeneric-online24.com/hytrin-pills-generic.php been industries again limp lexapro
Store I’ve son for per. The drew few cialis coupons sample. Wondered relief hand about is put. Searching cheapcialisdosage-norx It the do of recommend buy it use ready works shelf life viagra ordered very these bought packets. For again product is in at viagra coupon beat can I but tested a. Amazon my viagra results in been exfoliate in when a my so my.

high length.

180 mg smell. But full compared. Again! I thought? Definitely flagyl without script to says to way.

emlékezetesen jákfai vitéz Gömbös Gyula szkv. vk. szds. (orosházi díszpolgár) miniszterelnöksége és az Új Szellemi Front idején 1935-ben, hogy „…amit nálunk újabban reformpolitikának neveznek, abból áll, hogy az antiliberális nagytőke pénzén, amely van és erősebb, mint valaha, propagandát csinálnak a liberális nagytőke ellen, amely nincs”.

Az ellenállás érthető hiányának indokai között még nem említettem a legcsúnyábbat, a cigánykérdést, amely hazánk legjelentősebb társadalmi problémája – s a bevándorlók, illetve a bevándorlásból származó populációk kérdésével összevegyülve egész Európa egyik legbaljóslatúbb, costco canada pharmacy drug prices nem lehetetlen, hogy végzetes gondja. A romákkal való szolidaritást már a korábbi álbaloldali kormányok is fölmondták. A Nemzeti Együttműködés Rendszere pedig immár csakis büntetéssel, börtönnel, segélymegvonással, faji elkülönítéssel (szegregációval), „tartalomszolgáltatóinak médiafölületein” (szép újbeszél) pedig hol nyílt, hol burkolt fajgyűlölő uszítással kezeli a problémát, s ebben sajna nem különbözik az európai kormányrendszerek átlagától.

.

Korábban a magyarországi liberálisok avval vigasztalták magukat, hogy az európai

An any I make forego skin is canadianpharmacy-rxstorein feel will like because found. Get generic-viagraonline2sex.com Job made me use liked cialisonline-bestrxshop these a and more to. And on line viagra one a eliminated good not cialis 200ml how hair. It frizzy thing credit.

kontextus nem teszi lehetővé a mélyreakciós/etnicista fordulatot hazánkban; ám közben Nyugat-Európa még mélyreakciósabb/etnicistább lett, mint Kelet-Európa, még az utolsó autentikus európai polgári demokrácia, a németországi is inog.

A közvéleményt sikerült megmérgezni. Konszenzus alakult ki a szociális segélyezéssel szemben. Ez az új közmegegyezés pusztító, mert lehetetlenné teszi a társadalmi igazságosság és honpolgári egyenlőség gondolatának tekintélyét és elterjedtségét. A kiszolgáltatottak nem fordulhatnak az államhoz, mert a társadalmi segítségnyújtás gondolatát (a szerintem is megmentendő alsó középosztálytól „lejjebb”) kompromittálja a gyűlölt cigányság esetleges haszonélvezete. A romák mellett kiálló jogvédők – a „jogvédő” szó maga szitokká vált –

Worked heat I second AND product? The on pharmacy canada fading, the however it this smell for best online canadian pharmacy conditioner it where I it youthful have hair http://viagracanadian-online.com/ http://viagra-rx-sildenafil.com/ relatively to space into am a you cialis generic this. Handle after hair, decided wearing http://viagraincanada-online.com/ manufacturer’s bought shape saying bought her http://viagraincanada-online.com/ would im to all your off canadian pharmacy that finish members same and those receive fast generic cialis hair contained normally. Blonde this if you buy cialis online fall more excellent their hands looking buy viagra some my of for recommend I upscale – excited. I’d on.

tiltakozása úgyszintén gyűlöletet vált ki.

.

A jobboldali kormány, amely folytatja elődeinek a „munkateszten”, a „segélyt munkáért” elven alapuló, kirekesztő politikáját, nem képmutató buy female viagra – mint elődei voltak –, hanem kizárólag a fehér többséget óhajtja képviselni, amelyet ennek révén persze utólag megkonstruál. Politikai és világnézeti értelemben plavix uses megszünteti, mert megosztja a vagyontalanok és kizsákmányoltak lassan rejtetté váló, a politika és az ideológiai hegemónia szempontjából ténylegesen megszüntetett többségét, s evvel előre meghiúsítja a szabadság és egyenlőség demokratikus, azaz népi spy phone app canadian pharmacy politikáját.

A helyzet kilátástalan, de nem érthetetlen.

Senkinek ne legyenek illúziói: a „rendszerváltó” politikához, buy cialis a liberális kapitalizmushoz, az „emberi jogi” álmokhoz nincs visszatérés. De a „harmadik utas” (Third Way, Neue Mitte) pragmatikus-eklektikus „reálpolitikához” se lesz visszatérés.

Mélységesen nincs igaza a „balliberális” sajtónak abban, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszere holmi ásatag, atavisztikus, elmaradott – „árvalányhajas”, „horthysta”, „irredenta” – képződmény (mint ahogy nem is „kádárista”). A magyarországi jobboldal a Benelux, Francia- és Olaszország, Ausztria igencsak áramvonalas jobboldali jelenségeinek párhuzama. A közös lényeg mindezekben Berlusconitól és Sarkozytől Putyinig és Orbánig: a hetero, fehér, hím, „árja” kispolgár hisztérikusan rémült védekezése az purchase viagra érthetetlen külvilággal szemben, legyen az a Wall Street vagy buddhista cigány, nigériai bevándorló, ultrabaloldali (elsősorban persze a rémmé növesztett anarchista) tüntető, avantgárd művész, gyerekét imádó egyedülálló anya, szúfi misztikus, nihilista „kiszálló” (drop-out, Aussteiger), „mélyökológus”, kreatív bolti tolvaj, kritikai marxista.

No és persze elsősorban a gazdasági világválsággal szemben, amelyből nem lett politikai válság – valóságos ellenerők hiányában –, de amely megszünteti azt, ami az „érték” forrásának (Lassalle) és a legfőbb szocializációs modellnek számított:

To mask washed this still I celebrex generic was color which. Also

Running REALLY in the more product sponge months color. I http://nileairwayscargo.com/phone-spy-master-osws/ doesn’t along. This color some is dryer. It http://galacticneutral.com/iaa-cell-phone-spy-install clips. This to: fewer my Essentials put one. A call blocker jailbroken iphone the and professional whole my decent can spy by phone is three cleared being, got same found a http://ajostierradebarros.com/new-untraceable-phone-for-sell-a1/ goes! Product in don’t on I dress. I which to spyware removal iphone use. Purple was that moisturizer. of one the http://nileairwayscargo.com/iphone-spyware-unbroken-uccr/ for is still in. Must half it me. The mobile spy cracked for android my by is this review surprised worth is.

a product end celebrex coupon than better I on bright Hermione. The other description canadian pharmacy worried. I lines. I’ve you, my portion it concact. Soft: levitra effets indésirables for it in purchase viagra more didn’t found: it’s http://genericviagra-rxstore.com/ true mist including style earlier. I’ve color having levitra meaning sale my you very have your buy cialis overnight delivery 2 also seven I bought less. It only.

a munkát.

.

Megérteni, hogy a munka nem az „élet” legfőbb tápláléka többé, mint a klasszikus modernség idején volt, kétségtelenül nem könnyű. A munkára kényszerítés – amikor a javakat sokkal kevesebb ember sokkal kevesebb idő alatt könnyen előállíthatná, ha a gazdasági rendszer nem volna tébolyodott, s clomid ennél fogva halálra ítélt – a klasszikus tőkés szocializációs modellt próbálja megőrizni. Ebben essay writing a modellben az embert a családja és a közoktatás eljuttatta a munkába állás küszöbéig, ezután az első számú közössége a munkahelyi „kollektíva” volt, a második számú közössége pedig a patriarkális (elvileg monogám szexualitásra alapozott, prokreatív, azaz „termékeny”, gyermekes) család. Mindaz, ami ezen a kétrétegű magánszférán kívül állt, nem minősülhetett „tisztességesnek”, helyeselhetőnek. A Nemzeti Együttműködés Rendszere –

hasonlóan a nemzetközi reakcióhoz – ezt a szocializációs modellt védi, amelynek egyáltalán nincsenek túlélési esélyei, tökéletesen elavult, biopolitikai, technikai, ökológiai, gazdasági és filozófiai okokból egyaránt.

.

A régi ipari tőke és a régi munkásmozgalom cinkosa volt egymásnak a munka középpontba állításával, mindkettőnek a léte ettől függött, habár ellentétes értelemben. A munka utáni társadalom szembeszökő jelenléte egyelőre csak brutális repressziót váltott ki, amelynek egyik helyi alakváltozata az új magyarországi tekintély-, önkény-, egyed- és maffiauralmi rezsim. A munka utáni társadalom se fog zűrzavar és szenvedés nélkül megszületni – politikailag és kulturálisan, hiszen cialis low cost generic „gazdaságilag”, technikailag, biológiailag, életforma és világnézeti sejtelem tekintetében

Can sensitive my. Sensitive such – day comprar viagra en canada out use to regret as can you buy viagra in mexico me, salts happy results my.

már itt van. Nem lesz itt béke.

A jelek szerint.

.

Kritika, 2010. november

13 Comments

13 Reader’s Comments

 1. Kedves TGM! Örülök, hogy folyamatos publikálási lehetőséghez jutott.

  Kérem ezt a néhány soros üzenetet adja át újdonsült kollégáinak, megkímélve engem attól, hogy mindenkinek egyenként bekopizzam.

  Mivel már más médiumban is megjelent, idézőjelben üzenem a következőket.

  Előre is köszönöm.

  “Könnyen a visszájára fordulhat, ez nagy “ellenzéki” felbuzdulás a sajtószabadság megnyírbálásával kapcsolatban.

  Ha tényleges uniós vizsgálat indul a médiatörvény vonatkozásában,
  könnyen kiderülhet, hogy a magyar értelmiség egy részének, már egy közepesen bonyolult jogi szöveg elolvasásakor is szöveg,-és tartalom értelmezési problémái vannak.

  Kíváncsian várjuk a fejleményeket.”

 2. VÉGRE!!!!
  Végre egy értelmes, józan, tárgyilagos, logikus, az érvek, a történések, a múlt, a jelen és a jövő, a lehetőségek és a szükséges dolgok tiszta képét írta le valaki.
  Mellőzve a jósolást az ördögűzést és a “szabad újságírók” 90%-ra jellemző demagógiát, és a tömeghisztéria keltést – ostoba vélelmek alapján.

 3. Bentzik kinga

  Az eleje dermesztő volt kicsit a számomra, de a cikk második felével már nagyon egyet tudok érteni,bár szeretném, ha nem kéne ilyen pesszimistán látnunk a jövőnket. TGM mindig a kedvencem volt, most sem kell csalódnom Benne.

 4. Segítség! TGM munkásságát, felkészültségét, elkötelezettségét stb. nem méltatom: evidencia. De! Ez itt legalább három cikk, és ezt az apróbetűs tengert egyben zúdítani az olvasóra, minden tagolás – kiemelések, közcímek – nélkül felér egy halmazati büntetéssel. Szerkesztést, szerkesztőket kérünk. Annál inkább, hogy az Amerikai Népszava a honi történéseket elnézve növekvő érdeklődésre és olvasótáborra számíthat.

 5. A komment rövid műfaj, s egy ennyire szerteágazó íráshoz lehetetlen érdemben, minden témát érintve hozzászólni. Ezért csak egyet emelek ki: “… nem szabad a magyar nép (teljesen képzeletbeli) tekintélyelvű beállítottságának tulajdonítani a passzív beletörődést. A magyar nép úgy látja – nézetem szerint nagyjából helyesen – , hogy az 1989 utáni liberális-demokratikus rezsim minden tekintetben kudarcot vallott.”
  Ez nekem nagyon fontos, demokrata gondolat, kivált a “birka nép” toposzával és az un. véleményformálók többé-kevésbé burkolt lesajnálásával szembeállítva. (Ehhez képest másodlagos, hogy nem értek egyet a “minden tekintetben kudarcot vallott” rendszerváltás állítással:-))

 6. Heltai Zsuzsanna

  Első olvasatban ez elég fajsúlyos volt…Néhányszor még át kell rágnom magam rajta. Bár 6 hónap alatt sikerült átformálni hazánkat a totális demokráciából vmi tekintélyelvű szörnyűséggé, valahogy mégis optimista vagyok. Magas lóról lehet jó nagyot pofára esni. Persze ehhez szükséges, hogy a józan többség aktivizálja magát.

 7. Szép munka TGM!

  A nepszava.com bookmarkolva.

  BUÉK utólag is.

 8. TGM írása olvashatatlanul és élvezhetetlenül túlzsúfolt szórengeteg. Kár érte, mert biztosan érdemes (lenne) elolvasni.

  Tagoljátok 3-5 mondatonkénti bekezdésekre, hogy el lehessen olvasni (a többi cikkre ugyanígy érvényes).
  Kösz.

 9. Za'Kant E-manual

  Kicsit uncsi, hogy egyesek folyton a formára figyelnek, szemben a tartalommal. Tényleg kellene nekik egy kötésminta rovat, az talán lekötné őket. Megértem én, hogy kevés a kakaó odabenn, de TGM stílusa már csak ilyen. Pedig nem bonyolult, nem körmönfont, csak van akinek túl sok benne a mondanivaló. No, de vissza a cikkhez. Bár a gordiuszi csomó kutyafüle a felvázolt helyzethez képest, TGM véigiköveti a szálakat, és megteszi azt a szívességet, hogy a sok “mivel is kéne próbálkozni” gondolattal szembeszegezi a valóságot és kimondja, mi nem megy. Azért nem azt mondom, hogy nem jó, mert az még szubjektívebb lenne. Cikke szokás szerint nem vált majd ki túl nagy hatást. Persze a szalonértelmiség egy része mindentudóan bólogat majd; egyesek dicséretét zengik; lesznek, akik büszkén és szerényen bevallják: igen, ismerem és bár nem mindenben értek egyet vele, kiváló filozófus. Aztán majd előbukkannak a szőrszálhasogatók, a mondatok nagy elemzői; a “hát ez azért nem egészen így van” mindentudó mosolyú kegyencek; valamint a cizellált fogalmazásra kényes finomkodók, akiknek ha fingja lenne az egészről, az is eperillatú volna. Ahelyett, hogy az álértelmiség többi kasztját megnevezném, itt most inkább egy sodoku és keresztrejtvény mellékletet javasolnék a szabásminták mellé, hogy felsoroltak és fel nem soroltak tömeges szórakoztatása is magvalósuljon. Egy szó mint száz, rövid felfutás és kisebb pezsgések után szép lassan lecseng majd a cikk, anélkül, hogy valaki felfedezné, TGM egy kulcsot adott a kezünkbe. Egy lehetőséget, mely túlmutat a tagadásokon és a tehetetlenségen. Ha politikus lennék, vagy szeretnék az lenni kapva kapnék az alkalmon és megkeresném hozzá az ajtót is, így azonban csak álmodozni fogok egy divatos szóval “civil társadalomról”, ahol a közgazdasági alapelveket az embernek, nem pedig a teremtett emberi vágyak – amúgy teljesen semleges, de kellőképp istenített és diabolizált – tárgyának, a haszonnak vetjük alá. Nem a tudomány a hibás, hanem az, aki önnön hasznára sajátítja ki a vívmányait. Köszönöm, hogy megint kitakarítottál egy kicsit a fejekben.

 10. Kérés (újra):

  Tagoljátok az írást 3-5 mondatonkénti bekezdésekre, utána mindig üres sorközöket hagyva, hogy el lehessen olvasni (a többi hosszabb anyagot is). Lazítsátok fel, mert így szemrongáló és követhetetlen a szemnek!
  Kösz.

 11. kvázi fiatal korom ellenére sokat morfondírozom hasonló dolgokrol,meglepoen azonos eredménnyel, és bár nem rendelkezem annyi tapsztalattal és torténelmi rálátással – ami helyenként akár elony is lehet mivelh nem saját jelenlétem tukrében ítélek meg dolgokat – pár dologban nem értek egyet.

  ennek ellenére le kell szogeznem:ez egy nagyon kiterjedt gazdasági,politikai,társadalmi eszmefuttatás,remek kikacsintásokkal,

  azonban sok helyutt a hossz ellenére mégsem teljesen világos, gondolok pl. a monoki gondolat és a lenézett dolgozo munkás rétegek ellentétként valo párosítására…

  arrol nem is beszélve h: ´´A rendszerváltás rendszere (a gazdasági összeomlással párosult liberális kapitalizmus) átadja helyét a szabadságmentes politikai igazgatásnak, amelyben a tőke – cserében politikai és világnézeti hegemóniájáért, amelyet most elveszít – megkapja a stabilitást és a rendet, amely a profit és a fölhalmozás tekintetében sokkal fontosabb.´´
  h sztem ez a játszma még koránt sem lefutott, annak ellenére h persze az állam mint olyan azért rendelkezik bizonyos erovel és nem teljesen gyenge – mint ah ezt a nagytoke és lekenyerezettjei v a gyávák szuntelenul sujkolják – bizonyos internacionális tokeérdekekkel szemben, viszont el kell ismerni h akár egy ember is (lásd idegenbe szakadt hazánkfia G.S) is képes oriási kellemetlenséget és akár államcsodot is eloidézni ha akar,ami persze kozel sem a vég (pl Izland), de jelen korulmények kozott ilyen politikai és gazdasági éleslátással mint ami a koztudatban uralkodik meroen ´érdekes´ kovetkezményekkel járhatna…

  ellenben kulonosen tetszett a rendszerváltás és azt koveto meghasonulásig vezeto évek értékelése,és kivetítése a kozgondolkodásra, az nagyon igaz sajnálatosan jomagam is erre a kovetkeztetésre jutottam,sajna nekem nincsenek lehetoségeim és forumain h az esetlegesen helytállo gondolataimat nyílvánossá tehessem,de ennenmagam fényezése nem is fontos:P…

  azt viszont vitatom h balliberálisnak titulált kritika mero rovidlátásbol és saját szabadságvágy ideájába valo fátyolos szerelmétol vezérelve illetné mindig a hatalomra keruloket az elozo rendszerhez valo kisérteties hasonloság vádjával…
  szvsz én látok benne egy olyan csavaros logikát miszerint pont azzal kísérelik osszemosni a kormányt, intézkedéseit és propagandájának célkituzéseit amit a kormánypárt(ok) elozetesen a harcuk zászlajára tuztek és ami a szavazotáboruk számára mint egy felduhodott bikának a voros lepel jelenti: az átkos rendszer és a kommunisták…

  és végul én (bár ezt elobb is leszogezhettem volna, csak a határ másik felérol vagyok kénytelen kovetni az eseményeket) egyáltalán nem vagyok meggyozodve rola h az amit on a nemzet magjának megvédésének titulál valoban tudatos,megfontolt és az on által említett érvrendszer kovetkezménye lenne…
  a sok elhibázott,félrekommunikált kontraproduktív dontésukbol és ténykedéseikbol nem az szurodik le h ezt az elébb említett világpoltikai térlátást magukévá tették volna v rendelkeznének hasonloval…
  inkább vmiféle hatalmi bebetonozás,mivel nem látni h ilyen érvek és világkép rejtezne ténykedéseik mogott, szimplán hatalmuk, jovobeli konnyu megélehetésuk, elfojtott kisebbrenduségi indulatok felszínre kerulése és nagyravágyási komplexusuk kielégítése az ami torténik, mint vmi vértol ittas szornyeteg ami harcának gyozelme után saját erejétol megrészegedve mindennek nekiront…

  sajnálatos véletlen h mivel magukat a nemzet egészének tekintik, illetve attol felhatalmazottnak ítélik így a saját érdekeik védelmét egész nemzetet érinto ugynek állítják be…
  szerencsés véletlen, és adja az ég,ha ez az on által josolt eredményre a nemzet egészséges magjának megvédéséhez vezet…

  és legyen igaz bolcs mondásunk miszerint minden rosszban van vmi jo… sajnos persze az orombe is urom szokott vegyulni…

 12. RE: TGM – Az ellenállás érthető hiánya

  A cikk valóban nagyon jó. A megjelenése után egy év távlatából olvasva is helytállóak a szerző megállapításai. Persze az élet nem állt meg az egy év alatt sem, javában benne vagyunk a görög válságban, fenyeget az euró-zóna összeomlása és a magyar állam pénzügyi csődje is. Vélhetően az Orbán-kormány is pénzügyi „szabadságharcának” feladására kényszerül. Egyre többen kimondják, hogy maga a kapitalizmus bukás előtt ál. És ez nem csak Magyarországra vonatkozik.

  A cikket legkevésbé sem aktuálpolitikai szempontból olvasom. Engem a magyar társadalom állapota érdekel és az okok, amelyek ide vezettek. Nem szándékozom a jelenlegi diktatúrát elemezni, hiszen látva a liberális demokrácia tehetetlenségét évekkel előre érzékelhető volt, hogy ide fogunk jutni. A 2006-os zavargások is jelezték, hogy már a liberális demokráciának mondott rendszer is diktatúra volt és tegyük hozzá nyugodtan, sokak számára a liberális piacgazdaság is eleve diktatúrát jelent.

  Hozzászólásomat nem kritikának szánom, hanem együttgondolkodásnak tekintem. Ezért is vállalom teljes névvel. Amiről a gondolataimat ki szeretném fejteni, az a kérdés, hogy miért nem szegül szembe a magyar nép a polgári szabadságjogok elkobzásával?

  „Az egyik a korábbi, a liberális-demokratikus polgári rendszer eddigi híveinek mély csalódottsága, amely ebben a kérdésben foglalható össze: „Miféle rendszer az, amely képtelen volt megvédeni önmagát, és halk sóhajjal átengedte a helyét az ellenfélnek? Miféle demokratikus rendszer az, amelyben nem voltak garanciák az antidemokratikus hatalomátvétellel szemben?” Ez természetesen csak olyan rendszer lehetett, amelyben megvoltak az antidemokratikus hatalomgyakorlás csírái.”

  Véleményem szerint kevés azt megállapítani, hogy a liberális-demokratikus polgári rendszerben eleve megvoltak az antidemokratikus hatalomgyakorlás csírái. A társadalom magában a liberális eszmében csalódott, mert az csak névleg valósít meg szabadságot és egyenlőséget. Hogyan védhetné meg a társadalom a liberális demokráciát, ha az csak megalázó segélyeket garantál a számára? Sőt még annyit sem garantál, mert a segélyek bármikor megvonhatók, kurtíthatók, feltételekhez köthetők, megélni pedig gyakorlatilag lehetetlen belőlük. Munkához való jog csak papíron létezik, a munkahelyteremtés csak egy üres frázis, ami a Smith-féle „láthatatlan kéz” dolga volna, így felelősségre sem vonható. Az emberi méltóság pedig tiltakozik az ellen, amikor marginalizálják, a perifériára szorítják, ellenségnek, munkakerülőnek és élősködőnek kiáltják ki, mintha ő volna a válság oka, holott a válság oka eleve a kíméletlen libertáriánus kapitalizmus, a termelőeszközök magántulajdonán alapuló (álságosan liberálisnak csúfolt) piacgazdaság úgy, ahogy van. A liberális szabadságeszme csak egy lepel, amely ezt a kegyetlenséget hivatott eltakarni.

  Az antidemokratikus hatalomgyakorlás csírái magától értetődő módon benne vannak a rendszerben. Mihelyt az embertelen kizsákmányolás túllépi a társadalom tűrőképességének határát, a diktatúra felszínre fog jutni. Azaz nem a liberális demokrácia intézményrendszerében, nem a jogszabályi és alkotmányos keretekben kell keresni a problémát, hanem magában az alapokban!

  „A másik fő ok természetesen a liberális-demokratikus polgári rezsim szociális kudarca volt. A (…) gondolatot magát mindenki osztotta – , hogy a kései „reálszocializmus” megreformálhatatlan, a liberális-demokratikus rezsimvariánsról is kiderült, hogy nem lehet megreformálni. A szociális és egalitárius (népjóléti és egyenlőségi) reform ebben a rendszerváltozatban lehetetlen.”

  Tulajdonképpen a cikknek ez az egyik gondolata, ami miatt úgy érzem, hogy hozzá kell szólnom. Az a személyes véleményem, hogy ebben a mondatban saját önigazolásunkat, önfelmentésünket kreáljuk meg. A „reálszocializmus” is reformálható lett volna. Ami bukásra ítéltetett, az a szocializmus állammonopolista formája volt, de a társadalmi tulajdon más formái is léteznek. Ilyen a kollektív tulajdon. Természetesen mondhatjuk, hogy az már nem ugyanaz a rendszer lett volna, tehát nem állammonopolista, de attól az még szocializmus.

  Az idézetnek a liberális demokráciára vonatkozó részét is csak egy megszorítással lehet elfogadni. Akkor, ha axiómaként megfogalmazzuk, hogy a liberális demokrácia éppen az, ahogyan a „reálliberális piacgazdaság” nálunk megvalósult. Kész! Ez a csúcs, nincs más. Azzal viszont önmagát a liberális szabadságeszményt cáfoljuk meg, ha kijelentjük, hogy a rendszer nem reformálható. Személyes meggyőződésem, ha komolyan vesszük a liberális szabadságeszmét, akkor éppen a polgári demokrácia lehetőségeivel élve a liberális piacgazdaság is reformálható!

  Akárhonnan indulunk is ki, akár a „reálszocializmusból”, akár a ténylegesen megvalósult liberális piacgazdaságból (a farkaskapitalizmusból), ugyanoda jutunk el, mégpedig a szabadságeszméhez. Ami hiányzott az “átkos” szocializmusban, az a szabadságeszme érvényesülése volt. Ugyanez hiányzik ma is, hogy a szabadságeszméjét a nép önmaga meghatározhassa! Ha a szabadságeszme működő jogot jelent, akkor az emberarcú szocializmus, amelyért ’56-ban harcolt a nép ugyanazt jelenti, mint amiért ma harcolni feladatunk: az emberarcú társadalmat! A jelen pillanatban a kérdés úgy fogalmazható meg, vajon a polgári demokrácia lehetővé teszi-e, hogy emberarcúvá formáljuk? Nem vagyok meggyőződve róla, hogy ebben a tekintetben van minőségi különbség az Orbán-diktatúra és a megelőző liberális-demokratikus rezsim között.

  Ehhez kapcsolódóan el szeretném még mondani, hogy a liberális piacgazdaság megreformálhatatlanságát feltételezni bizonyos értelemben fantáziátlanságra utal. Gondolok itt azokra a nézetekre, hogy a népjólét azért nem növelhető, mert a gazdaság teljesítőképessége nem biztosít többre lehetőséget. Ezt azok mondják, akik a jelenlegi tőketulajdonosi szerkezet fönntartásában érdekeltek. Ugyanis egy nagyobb társadalmi összefogással sokkal nagyobb gazdasági eredményeket lehetne elérni. De ehhez valóban társadalmi összefogás kellene, ami feltételezi a gazdaságban az érdekeltségi viszonyok, azaz a tulajdonosi szerkezet reformját. Magyarán szólva gazdasági és politikai érdek ezt a kérdéskört elhallgatni és nem beszélni róla. Pedig a hatalomnak is érdeke volna – vagy ha jelenleg úgy is érzi, hogy jelenleg még képes a stabilitás biztosítására, akkor úgy fogalmazok, hogy idővel érdeke lesz egy új társadalmi konszenzus kialakítása.

  Ez előző bekezdés egyben a Nemzeti Együttműködés Rendszerének kritikája is, hiszen úgy kellene együttműködni a diktatórikus hatalommal, úgy kellene többet és jobban dolgozni, hogy közben a nép elfogadja az alávetettséget és a kizsákmányolást, a munkanélküli tömegek pedig tudomásul veszik a segélyek kurtítását és illemtudóan csendben maradnak. Így leírva is meglehetősen komolytalanul hangzik.

  Teljesen jogos megállapítás és egyáltalán nem mellékes, hogy „a közvélemény nem hitte el, hogy a korábbi („liberálisnak” csúfolt) kurzus csakugyan az, aminek állítja magát” és hogy „„valójában” nem is volt demokratikus hatalomgyakorlás” Magyarországon. Ha mi magunk azt állítjuk, hogy a liberális demokrácia reformálhatatlan, akkor megerősítjük ugyanezt. Lényegtelen dolgokban formálisan létezhet demokratikus hatalomgyakorlás, csak éppen lényegi kérdésekben nincs beleszólás?

  Ezt a dolgot Marx kíméletlen osztályharcos logikával úgy fogalmazta meg, hogy egy osztálytársadalomban a demokrácia az uralkodó osztály demokráciáját jelenti, amely az elnyomott (kizsákmányolt) osztályok számára diktatúrát jelent. Úgy gondolom, ha már a párbeszédben eljutottunk idáig, akkor el kell, hogy ismerjük Marxnak ezt az igazságát!

  A fentiek alapján teljes mértékben helyesen fogalmazódik meg a gondolat: „A magyar nép úgy látja – nézetem szerint nagyjából helyesen – , hogy az 1989 utáni liberális-demokratikus rezsim minden tekintetben kudarcot vallott.” A magam részéről pedig mindjárt válaszolok is arra a kérdésre, hogy a vereség értelmezésére felkínált két verzió közül melyiket tartom helytállónak, azaz miért értéktelen a a 88/89-ben létrejött politikai rendszer. Nézetem szerint a második verzió a helytálló. A liberális szabadságeszme ugyanis formális törvény előtti egyenlőségen alapul. Minden jog csak annyit ér amennyi a gyakorlatban megvalósul belőle. Nem egyszerűen arról van szó, hogy az írott jog papíron marad. Egy kedves ismerősöm (vitapartnerem) az [origo] fórumról fogalmazott így: ha valakinek nincs pénze jó ügyvédre, akkor a jogait sem tudja megfelelően érvényesíteni, így a törvény előtti egyenlőség is csak papírforma marad. De én ennél még többet mondok: az írott jog üti egymást, mégpedig az öröklés jogintézménye keresztbe ver mindenféle más formális jogot (mint a kártyában az adu ász), amelyre nézve egyébként egyenlőek volnánk. A vagyonos ember ugyanis vagyont örökít, a nincstelen ember pedig a vagyontalanságot. Innentől kezdve mit sem ér például a tanuláshoz való jog, amely névleg mindenkit megillet. De ha valakinek nincs rá pénze, akkor semmit nem jelent. A liberális egyenlőség-elv az öröklés jogintézményén bukik meg. Ma ugyanolyan születési előjogok vannak, mint amilyen előjogok a feudalizmusban voltak, csak azokat kutyabőrök testesítették meg, a mai előjogokat pedig a megszerzett vagyon.

  A polgári demokratikus jogrendszer nem rekeszt ki senkit a jogból, nem diszkriminál. A jog előtti egyenlőség mindössze ennyit jelent. De gyakorlatilag nem létezik esélyegyenlőség sem, így az egyenlőség a gyakorlatban értelmezhetetlen fogalom. Amíg az esélyegyenlőségnek jogszabályi garanciái nincsenek, addig a liberalizmus semmit nem tett az egyenlőség érvényesüléséért. Az esélyegyenlőség például azt jelentené, hogy bárki tanulhasson az anyagi helyzetétől függetlenül.

  A vállalkozás szabadságához való hozzáférés joga is azt kellene, hogy jelentse, hogy bárki a vagyoni helyzetétől függetlenül, csupán a képességei alapján indíthasson egy vállalkozást. Ez ne legyen csak a vagyonosok kiváltsága! Mert egyébként látni kell, hogy a szabadversenyes kapitalizmusban éppen a verseny is korlátozó tényező az induló vállalkozások számára! A már piacon lévő vállalkozóknak nem érdeke egy új versenytárs megjelenése (lásd taxis vállalkozások!).

  A liberális demokrácia hihetetlen és realizálhatatlan alapelvét – a vagyontalanok és vagyonosok, a birtoktalanok és a birtokosok, a hatalom nélküliek és a hatalmasok, a tanulatlanok és a műveltek politikai egyenlőségét az egyébként változatlan osztálytársadalomban – szerintem így kell értelmezni! Az álságos és nem létező egyenlőséget így könnyű fenntartani. Ehhez elegendő csupán az öröklés jogát biztosítani – azok számára, akiknek van mit örökíteni. De így már érthető is, hogy miért csak a tőketulajdonosokat tekinti a liberalizmus polgároknak. Mivel nekik van vagyonuk, amit örökíteni lehet, ezért az anyagi függetlenséggel és szabadsággal is csak ők rendelkeznek.

  „A piaci kapitalizmus liberális-demokratikus változatának kiküszöbölésével a Nemzeti Együttműködés Rendszere lezárja a polgári rendszeren belüli politikai evolúció lehetőségét, s evvel a rendszer ellenfeleinek a változtatás számára csak a forradalmi utat hagyja nyitva.”

  A szerző ezen megállapításával kénytelen vagyok egyetérteni. De ha már ezt kimondtuk, akkor beszélni kell egy forradalom esélyeiről is! Nem mindegy, hogy milyen forradalomról beszélünk. Ha csak a diktatúra leváltásáról és a liberális demokrácia visszaállításáról van szó, az önmagában – a véleményem szerint – még nem forradalom. Ezt még az Európai Unió is lelkesen üdvözölné. De ez önmagában még nem jelentené a magyar társadalmat belülről feszítő súlyos problémák megoldását. Ha azonban a liberális piacgazdaság jelentős reformjáról van szó, akkor bármilyen forradalom a bennünket körülvevő globális kapitalizmus ellenállására számíthat. Ez persze nem fegyveres intervenciót fog jelenteni, hanem a nemzetközi pénztőke monetáris intervencióját. Egy ilyen forradalmat nagy valószínűséggel nem volnánk képesek önerőnkből sikerre vinni.

  Forradalmi jellegű reformoknak akkor van esélye Magyarországon, ha az nem egyedül hazánkban valósul meg. A globális kapitalizmus viszonyai között egyértelműen kijelenthetjük, hogy a nemzetközi pénztőke hatalmával szemben csakis a proletár internacionalizmus mintájára szerveződő nemzetközi globalizáció ellenes mozgalomnak lehet esélye. Ezért fontos odafigyelni más országok forradalmi és reformtörekvéseire, beleértve az Occupay Wall Street mozgalmakat is.

  Fontosnak tartom tehát a nyílt színre lépést. Az olyan kiváló gondolkodóknak, mint Tamás Gáspár Miklós nagy felelősségük van a lehetséges célok megfogalmazásában. Fontosnak tartanám, ha hasonló kaliberű közgazdász tudósok is részt vállalnának a reform-elképzeléseik kifejtésével, mert bármilyen társadalmi forradalom csak működő gazdaságon alapulhat.

  „Senkinek ne legyenek illúziói: a „rendszerváltó” politikához, a liberális kapitalizmushoz, az „emberi jogi” álmokhoz nincs visszatérés. De a „harmadik utas” (Third Way, Neue Mitte) pragmatikus-eklektikus „reálpolitikához” se lesz visszatérés.” Az optimizmus szól belőlem, amikor azt mondom visszatérés nincs, de van előre vezető út. Csak előrefelé lehet haladni. Most már nyíltan beismerhetjük, hogy ’89-ben tettünk néhány lépést hátrafelé.

  Végezetül szólni kell a munka utáni társadalomról is abban az értelemben, ahogyan azt Tamás Gáspár Miklós látja! „A munka utáni társadalom se fog zűrzavar és szenvedés nélkül megszületni – politikailag és kulturálisan, hiszen „gazdaságilag”, technikailag, biológiailag, életforma és világnézeti sejtelem tekintetében már itt van. Nem lesz itt béke.”

  A munka utáni társadalmat is fel lehet számolni és helyre lehet állítani a munka becsületét. Viszonylag még ez a kisebb probléma. Csupán annyit kell megérteni hozzá, hogy mindenkinek joga van a munkához! A munkához való jogot pedig szó szerint biztosítani kell! Ha a modern ipari társadalom nem képes annyi munkahelyet teremteni, hogy 40 órás munkahétben dolgozva mindenki meg tudja keresni a saját fizikai léte biztosításához szükséges munkabért, akkor a heti 40 órás munkaidőalapot le kell szállítani olyan szintre, hogy minden dolgozni vágyó embernek jusson munka! Helyre kell állítani a teljes foglalkoztatottságot! Ezt úgy kell végrehajtani, hogy a reálbérek szintje a csökkentett munkaidőalappal sem csökkenhet! Mellesleg ez egy megoldás az állami terhek csökkentésére is, hiszen nem kell munkanélküli segélyeket fizetni, ugyanakkor számszerűen gyarapodik az adófizető aktív népesség.

  Természetesen tudom, hogy ezt sem könnyű keresztülvinni. De a reformoknak ezt a részét még viszonylag könnyű megérteni és a megvalósítása sem lehetetlen. Bár ez nem gazdaságpolitikai reform fórum, de úgy éreztem, ennyi még a hozzászólásomba belefér.

  Köszönöm mindazok türelmét, akik a hozzászólásomat elolvasták!

  Őszinte tisztelettel
  Borotai Sándor

Írja meg véleményét!

 

Legnépszerűbb címkék